HYPNOSFÖRENINGEN

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KLINISK HYPNOS – SFKH

Om hypnos   |   Föreningen   |   Utbildning   |   Kollegialt   |   Behandlare
 

 

 

 

 

 

 

 

Flavio G. Di Leone. Ego State Therapy. Interview with Susanna Carolusson. Italian Journal of Hypnosis, 2/2015.
[Även på italienska: Rivista Italiana di Ipnosi (ny sida)]

 

 

 

 

 

 

Copyright © SFKH 2017-07-24

Avancerad kurs i Ego State Therapy

Kursstart 9 februari 2018

 

Även tidigare ackrediterad som specialistkurs i klinisk psykologi, 2 fördjupningskurser, tidigare kursstarter 2013, 2014, 2015 och 2016.

Bakgrund

Ego State Therapy (EST) byggdes upp av Jack och Helen Watkins under 1980- och 90-talen. De undervisade regelbundet i SFKH. Kliniker som börjat använda EST har rapporterat bättre resultat än tidigare med svårbehandlade patienter, t.ex. med komplex PTSD, ångest, personlighetsstörning samt patienter med DID och dissociativa försvar. EST är synnerligen lämpligt vid fragmentering som beror på enstaka eller kumulativa trauma. Vi har också funnit att Ego State terapi är till nytta i arbete med traumatiserade barn, ungdomar och vuxna som inte blir hjälpta med andra metoder, men även som en kreativ metod för personer med psykisk konflikt som ofta orsakar ångest, tvång m.fl. neurotiska symptom. Se separat lista över publikationer.

Internationellt samarbete

Kurserna ges sedan 2013, under överinseende av SFKH med Susanna Carolusson, internationellt erkänd expert på Ego State-terapi, som huvudlärare. SFKH-EST ingår i Ego State Therapy International (ESTI) som grundades i Heidelberg 2011. Styrelse 2016-2018: Ordf: Heleen Malherbe (England), sekreterare: Maggie Phillips (USA), kassör: Jenny daSilva (Sydafrika), fd ordf: Woltemade Hartman (Sydafrika) – Dessa utgör samordningsgrupp för en styrelse bestående av representanter från 15 länder i Europa, Australien, Asien, Nordamerika och Afrika. Nya länder ansöker kontinuerligt om medlemskap.

ESTI har tre utbildningsnivåer; BAS, MEDEL och AVANCERAD. SFKH erbjuder den fjärde kursomgången avancerad kurs.

Avancerad kurs i Ego State-terapi

Kursstart 9 februari 2018, omgång 5

SYFTET med kursen är att ge deltagarna självständig kompetens att bedriva evidensbaserad egostate-terapi, som ett diagnostiskt hjälpmedel och som en effektiv hypnosbaserad psykodynamiskt förankrad metod, som även visat sig användbar inom ramen för KBT, i patientsäker psykologisk och psykoterapeutisk vård och behandling.

Kursplan

64 tim kurs i Ego State-terapi. 8 kursdagar med teori, demonstrationer och övningar fördelade över två terminer. Innehåll: Ego State Terapi; teori och de vanligaste teknikerna. Kursen ges under överinseende av SFKH styrelse och certifierat lärarkollegium. Antagning till avancerad nivå kräver förkunskaper i hypnos och EST-metodik. Kursintyg och examen tilldelas endast kursdeltagare som uppnått godkänt resultat i examination och närvaro. Eftersläpande moment examineras mot extra avgift.

16 tim handledning i liten grupp hos av SFKH godkänd lärare/handledare med ESTI-certifiering. Deltagares egna patienter handleds. Den som föredrar individuell handledning bekostar detta utöver kursavgift. Handledningen av psykologer utformas specifikt med hänsyn till psykologens professionella roll.

5 tim (á 45 min) individuell terapi med inslag av Ego State Terapi hos en Ego State-certifierad terapeut.

Förkunskapskrav

Lärandemål och Examinationsformer

LM 1: Att få kunskap om teori och klinisk evidens för Ego State terapi (nedan EST) med direkt eller indirekt hypnos (fokusering), med betoning på kunskap om traumarelaterad problematik, dissociation och ångest. Att ha och kunna förmedla kunskap om metodens användbarhet i psykologers kliniska arbete.

Godkänt ges elever som

LM 2: Att få kompetens att utforma EST inom ramen för patientsäker vård; kompetens att bedöma när och hur EST förstärker behandlingseffekten, samt kunna tillämpa metoden med hänsyn till klientens resurser.

Godkänt ges elever som

LM 3: Att tillägna sig metoder för kvalitetssäkring, specifikt i behandling där EST ingår. Att förankra kvalitetssäkring enligt psykologyrkets riktlinjer för etiska ställningstaganden.

Godkänt ges elever som

Omfattning

Kurs: 90–95 tim. Start 9/2 2018. Fallseminarier med handledning i liten grupp om fyra-fem deltagare ingår

Plats: Göteborg, centralt.

Kursinnehåll

Grovskiss, detaljer anpassas löpande efter gruppens behov:

I samtliga moment används demonstration, övningar, diskussion och generalisering till egen praktik.

Egenterapi: 5 timmar hos legitimerad psykolog/psykoterapeut & certifierad EST-terapeut.

Eget arbete: Eget patientarbete. Skriftliga redogörelser om litteraturstudier, egna reflektioner, integration teori – praktik.

Fallseminarier/handledning i grupp om max 6 deltagare varje kurstillfälle, fredag kväll och lördag morgon.

Examination

Examination för samtliga tre läromål sker muntligt och skriftligt med fokus på kriterierna för Godkänt (se LM).

Lärare

Susanna Carolusson, psykolog, psykoterapeut, handledare, kursansvarig, EST-certifierad lärare & handledare
Hedda Sandemose, psykolog, psykoterapeut, Köpenhamn, EST-certifierad lärare
Maria Ranch, psykiatrisjuksköterska, psykoterapeut, handledare, EST-certifierad lärare & handledare
Sya Tien Redman, socionom, psykoterapeut, handledare, EST-certifierad lärare
Examinator: Sofia Strand, psykolog, specialist klinisk psykologi, EST-certifierad lärare & handledare.

 

Utvärderingsförfarande

Utvärdering sker löpande, muntligt i form av feedback från gruppen till läraren vid varje kurstillfälle, som ett parallellförfarande till deltagarnas utbildningsterapier.

SFKH använder också ett standardformulär för samtliga utbildningar. Formuläret fylls i under sista kursdagen och skickas anonymt i ett kuvert till en handläggare i SFKH styrelse, som sammanställer och delger resultatet till lärarkollegiet och deltagarna.

Evidens

Se särskild lista för hypnos och imaginativa metoder.

 

Litteratur, c:a 1025 sidor

 

Alladin, Assan (2014) Healing the Wounded Self: Combining Hypnotherapy With Ego State Therapy, American Journal of Clinical Hypnosis, 56:1, 3-22.

Barabasz, A., Barabasz, M., Christensen, C., French B., & Watkins, J.G. (2012). Efficacy of Single-Session Abreactive Ego State Therapy for Combat Stress Injury, PTSD, and ASD. International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, 61:1, 1-19.

Carolusson, Susanna. Hypnosis and transference in the treatment of depression, Hypnos vol XXV, 2, 1998, 78-86.

Christensen, C., Barabasz, A., & Barabasz, M. (2012). Efficacy of Abreactive Ego State Therapy for PTSD: Trauma Resolution, Depression, and Anxiety. International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, 61:1, 20-37.

Emmerson, G. (2003, 2007). Ego State Therapy. CrownHouse Publishing.

Frederick, C. (2005) Selected Topics in Ego State Therapy. International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, 53(4), 339-429.

Hartmann, Woltemade. The utilization of ego state patterns of self-expression in the Treatment of aphonic conversion reactions. Hypnos vol XXVIII, 1, 2001, 4-10

Herman, J.L. (1992). Trauma and Recovery (Sv: Trauma och tillfrisknande), N.Y., Basic Books.

Krakauer, Sara. The therapeutic release of anger. Helen Watkins’ silent abreaction and subsequent elaborations of the anger rock. International Journal of Experimental Hypnosis, vol 57, 1, 2009. 47-63.

Kluft, Richard P. Hypnosis in the treatment of Dissociative Identity Disorder and Allied States: an overview and case study. South African Journal of Psychology, 42(2), 2012, pp. 146-155

Nathanson, D. (2009). Affect and Hypnosis: On Paying Friendly Attention to Disturbing Thoughts. International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, 57(4), 319-342.

Phillips, Maggie & Frederick, Claire (2010) Ego State therapy and Mind Body Healing. E-book.

Watkins John & Watkins Helen. A comparison of hidden observers, ego states and multiple personalities. Hypnos, vol XIX, 4, 1992, 215-221.

Watkins, J. The Affect Bridge: a hypnoanalytic technique. IJCEH 1971, vol XIX, no1, 21-27.

Watkins, H. Ego State Therapy: An overview. American Journal of Clinical Hypnosis vol 34,4, april 1993, p 232-240

Wieland, S. (Ed). (2011). Dissociation in Traumatized children and adolescents: Theory and Clinical Interventions. New York: Routledge Press.

Plus c:a 50 sidor studiematerial.

 

 

 

Kontaktinformation      |      Etiska regler      |      Länkar      |      Informationsfolder