HYPNOSFÖRENINGEN

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KLINISK HYPNOS – SFKH

Om hypnos   |   Föreningen   |   Utbildning   |   Kollegialt   |   Behandlare
 

 

 

 

 

 

 

 

Flavio G. Di Leone. Ego State Therapy. Interview with Susanna Carolusson. Italian Journal of Hypnosis, 2/2015.
[Även på italienska: Rivista Italiana di Ipnosi (ny sida)]

 

 

 

 

 

 

Copyright © SFKH 2018-04-21

Avancerad kurs i Ego State Therapy

Kursstart 5 maj 2018

 

Även tidigare ackrediterad som specialistkurs i klinisk psykologi, 2 fördjupningskurser, tidigare kursstarter 2013, 2014, 2015 och 2016.

Bakgrund

Ego State Terapi (EST), byggdes upp av Jack och Helen Watkins 1980-90 och spreds snabbt internationellt. Många av deras elever bildade egna skolor, med det gemensamma att man fokuserar på delar av jaget i inre konflikt och dissociation som försvar mot obearbetat trauma. Watkins lutade sig mot analytisk jag-psykologi enligt Paul Federn, och teorin är som hand i handske med aktuell neuropsykologisk forskning om tillståndsbundna associationsbanor och dissociation. Metoden bidrar till att lösa upp djupt rotade symptom och uppnå reparerande integration. Effektivt vid t.ex. komplex traumatisering, ångest, tvång, missbruk, dissociation och DID. EST är en kreativ, gestaltande, begripliggörande metod som också faciliterar lekresurser. Tillämpas på vuxna och barn. Evidenspublikationer har stärkt den kliniska erfarenheten. Begär separat lista över publikationer.

Internationellt samarbete

Ego State Therapy International (ESTI) grundades i Heidelberg 2011. ESTI samordnar certifierande utbildningar för 15 länder i Europa, Australien, Asien, Nordamerika och Afrika.

SFKH erbjuder den femte kursomgången EST, avancerad nivå.

Avancerad kurs i Ego State-terapi

Kursstart 5 maj 2018, omgång 5

SYFTE: att ge kompetens att bedriva evidensbaserad egostate-terapi, som ett diagnostiskt hjälpmedel och som en effektiv hypnosbaserad metod, som även visat sig användbar inom ramen för PDT, KBT och systemteori, i patientsäker behandling.

Kursplan

Ego State Terapi, 74 tim. 8 förlängda kursdagar med teori, demonstrationer och övningar fördelade över ett år. Innehåll: Ego State Terapi; teori och tillämpning. Kursen ges under överinseende av SFKH styrelse och certifierat lärarkollegium.

Handledning på patientarbete, i grupp, 22 tim hos av handledare med ESTI-certifiering.

Individuell erfarenhet som klient 4 tim hos en Ego State-certifierad terapeut. Betalas separat.

Förkunskapskrav

Lärandemål och Examinationsformer

LM 1: Att få kunskap om teori och klinisk evidens för Ego State terapi (nedan EST) med direkt eller indirekt hypnos (fokusering), med betoning på kunskap om traumarelaterad problematik, dissociation och ångest.

Specifikt psykologer (utöver ovanstående): Att ha och kunna förmedla kunskap om metodens användbarhet i psykologers kliniska arbete.

Godkänt ges elever som

LM 2: Att få kompetens att utforma EST inom ramen för patientsäker vård; kompetens att bedöma när och hur EST förstärker behandlingseffekten, samt kunna tillämpa metoden med hänsyn till klientens resurser.

Godkänt ges elever som

LM 3: Att tillägna sig metoder för kvalitetssäkring, specifikt i behandling där EST ingår. Att förankra kvalitetssäkring enligt psykologyrkets riktlinjer för etiska ställningstaganden.

Specifikt psykologer (utöver ovanstående): Att förankra kvalitetssäkring i psykologyrkets riktlinjer för etiska ställningstaganden och andra juridiska spörsmål som säkrar kvalitén på psykologers verksamhet.

Godkänt ges elever som

Kursintyg tilldelas endast kursdeltagare som uppnått godkänt resultat i examination och närvaro. Eftersläpande moment examineras mot extra avgift. ESTI certifikatet kan beställas av elever som uppfyller samtliga krav enl ESTI.

Omfattning

Kurs: 100 tim. Start 5 maj 2018. Därefter 15 september och var tredje lördag, höstterminen, samt två tillfällen vt 2019.

Fallseminarier med handledning i liten grupp ingår.

Plats: Göteborg, centralt.

Kostnad, ej specialistkurs: 34 400:- + moms, (kan delas upp i två terminsfakturor). OBS 2 specialistkurser. Ingår: Frukt, fm-, em- och kvällsfika. Kursartiklar, individuell examination och kursbevis. Ingår ej: Kursböcker och 4 tim egenterapi.

Undervisningstillfällen

5 maj

Susanna Carolusson: Introduktion. Kursplan, examination, etc. EST: Begrepp. Rötter. Grundarnas förkunskaper och teori. Modernare teori. Internationell samarbete/certifiering/kvalitetskontroll. Tillämpning. Instruktioner för studier, examinationer. Psykos/DID-Trauma. Demonstration. Egna fall: introduktiv handledning i mån av tid. Hemuppgiftsinstruktion, mm.
OBS: Alla lördagar handledning 09:10–10:50 med handledningsgrupp på 3 deltagare. Kom gärna kl 09:00 så vi kan starta 09:10.

15 september

09:10–10:50 Susanna Carolusson
11:00–12:30 Litteraturdiskussion, teori
13:30–15:00–18:00 Hedda Sandemose: EST, affektbro, teori – praktik
18:00–18:30 Lärarfri (obligatorisk) diskussion. Protokollför teman, formulera ev frågor till lärarna.

6 oktober

09:10–10:50 Susanna Carolusson
11:00–12:30 Litteraturdiskussion, teori
13:00–18:00 Sya Tien Redman: Falldiskussioner baserat på Syas bok.
18:00–18:30 (Obligatorisk) diskussion med eller utan Susanna Carolusson. Protokollför teman, ev frågor till lärarna.

27 oktober

09:10–10:50 Susanna Carolusson
11:00–12:30 Teori, Litteraturdiskussion, demonstration eller fallexempel.
13:30–16:45 Ulla Byegård: EST med barn, djupdykning med ett fall.
17:00–18:30 Ulla Byegård eller Susanna Carolusson: Teori, litteraturdiskussion, slutsatser. Hemuppgift.

17 november

09:10–10:50 Susanna Carolusson
11:00–12:00, 13:00–15:30 Sofia Strand: om dissociation
15:30–18:30 Susanna Carolusson: Diskussion. Demonstration. Hemuppgift.

8 december

09:10–10:50 Susanna Carolusson
11:00–12:30 Fikapaus och litteraturdiskussion
13:30–18:30 Susanna Carolusson: överföring och motöverföring i EST. Fallbeskrivningar, övningar.

19 januari

09:10–10:50 Susanna Carolusson
11:00-12:30 Teori, litteraturdiskussion, praktik
13:30–17:00 EST-färdigheter. Demonstration/fallbeskrivning
17:00–18:30 Susanna Carolusson: EST, kombinera EST med kroppsfokus.

23 februari

09:10–10:50 Susanna Carolusson
11:00–12:00 Teori, praktik. Litteraturdiskussion
12:00–12:30 Individuellt arbete inför gruppexamination
13:30–15:00 Sofia Strand: gruppexamination specialistpsykologerna
15:00–16:00 Fika och muntlig utvärdering
16:00–18:30 Diskussion: Q&A, demonstration? Fortsatta utmaningar och kunskapsbehov. Att läsa vidare. Fortbildning: SFKH, ESH, Internationella konferenser. Skriftlig utvärdering. Kursbevis.

 

Kursinnehåll

I samtliga moment används demonstration, övningar, diskussion och egen praktik.

Egenterapi: 4 tim hos leg psykolog/psykoterapeut & certifierad EST-terapeut.

Eget arbete: Eget patientarbete. Skriftliga redogörelser om litteraturstudier, egna reflektioner, integration teori–praktik.

Fallseminarier/handledning i grupp om max 6 deltagare i anslutning till varje kurstillfälle.

Examination

Examination för samtliga tre läromål sker muntligt och skriftligt med fokus på kriterierna för Godkänt (se LM). Psykologer i specialistkurs skall redovisa all litteratur skriftligt, och med reflektioner kring integration av teori–praktik i den egna yrkesrollen. Psykologer i specialistkurs har dessutom en timmes muntlig examination för samtliga tre Läromål.

Lärare och handledare

Susanna Carolusson, psykolog, psykoterapeut, handledare, kursansvarig, EST-certifierad lärare & handledare
Hedda Sandemose, psykolog, psykoterapeut, Köpenhamn, EST-certifierad lärare
Ulla Byegård, psykolog, psykoterapeut, certifierad EST-terapeut.
Sya Tien Redman, socionom, psykoterapeut, handledare, EST-certifierad lärare
Examinator och lärare i strukturell dissociation: Sofia Strand, psykolog, specialist klinisk psykologi, EST-certifierad lärare & handledare.

Utvärderingsförfarande

Kontinuerlig utvärdering sker löpande, i form av feedback från gruppen till läraren vid varje kurstillfälle.
Slututvärdering: Standardformulär fylls i sista kursdagen och skickas anonymt till en handläggare i SFKH styrelse, som sammanställer och delger resultatet till lärarkollegiet och deltagarna.

Evidens

Begär särskild lista. susanna@carolusson.se.

 

Litteratur, c:a 1000 sidor, PRELIMINÄR, uppdateras innan kursstart

 

Alladin, Assan (2014) Healing the Wounded Self: Combining Hypnotherapy With Ego State Therapy, American Journal of Clinical Hypnosis, 56:1, 3-22.

Barabasz, A., Barabasz, M., Christensen, C., French B., & Watkins, J.G. (2012). Efficacy of Single-Session Abreactive Ego State Therapy for Combat Stress Injury, PTSD, and ASD. International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, 61:1, 1-19.

Carolusson, Susanna. Hypnosis and transference in the treatment of depression, Hypnos vol XXV, 2, 1998, 78-86.

Christensen, C., Barabasz, A., & Barabasz, M. (2012). Efficacy of Abreactive Ego State Therapy for PTSD: Trauma Resolution, Depression, and Anxiety. International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, 61:1, 20-37.

Emmerson, G. (2003, 2007). Ego State Therapy. CrownHouse Publishing.

Frederick, C. (2005) Selected Topics in Ego State Therapy. International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, 53(4), 339-429.

Herman, J.L. (1992). Trauma and Recovery (Sv: Trauma och tillfrisknande), N.Y., Basic Books.

Krakauer, Sara. The therapeutic release of anger. Helen Watkins’ silent abreaction and subsequent elaborations of the anger rock. International Journal of Experimental Hypnosis, vol 57, 1, 2009. 47-63.

Kluft, Richard P. Hypnosis in the treatment of Dissociative Identity Disorder and Allied States: an overview and case study. South African Journal of Psychology, 42(2), 2012, pp. 146-155

Phillips, Maggie & Frederick, Claire (2010). Ego State therapy and Mind Body Healing. E-book.

Redman, Sya Tien (2017). EgoStateTerapi i tid och rum. Sthlm: Reach Out.

Watkins John & Watkins Helen. A comparison of hidden observers, ego states and multiple personalities. Hypnos, vol XIX, 4, 1992, 215-221.

Watkins, J. The Affect Bridge: a hypnoanalytic technique. IJCEH 1971, vol XIX, no1, 21-27.

Watkins, H. Ego State Therapy: An overview. American Journal of Clinical Hypnosis vol 34,4, april 1993, p 232-240

Wieland, S. (Ed). (2011). Dissociation in Traumatized children and adolescents: Theory and Clinical Interventions. New York: Routledge Press.

Plus studiematerial.

 

 

 

Kontaktinformation      |      Etiska regler      |      Länkar      |      Informationsfolder