HYPNOSFÖRENINGEN

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KLINISK HYPNOS – SFKH

Om hypnos   |   Föreningen   |   Utbildning   |   Kollegialt   |   Behandlare
 

 

Frågor och svar om hypnos

Skicka din fråga till
susanna.carolusson
@hypnosforeningen.se

 

Frågor både från allmänheten och från professionella kan besvaras här. Frågorna besvaras helt utan ersättning, så det blir inte fråga om någon omfattande rådgivning, endast korta reflektioner och tips hur du kan komma vidare.
De frågor och svar som vi tror att andra läsare kan ha nytta av vill vi kunna publicera. Vi förkortar både frågan och det svar som mejlats, så att den som ställt frågan och den som frågan avser inte kan identifieras.
För att öka chansen att just din fråga besvaras snabbt, inled med: "Jag godkänner att denna kommunikation, eventuellt förkortad, får publiceras på SFKH:s hemsida".

Mvh

Susanna Carolusson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © SFKH 2022-03-12

Frågor och svar om hypnos och användning av hypnos

Frågor och svar är uppdelade i två kategorier:

 

 

På ISH:s (vår internationella paraplyorganisation) hemsida, kan man läsa:

Martin Orne taught a good rule: 'if a person is not professionally qualified to treat something without hypnosis, then they’re not qualified to treat something with hypnosis, either. First you look for that professional certificate on the wall – physician, dentist, clinical psychologist, or whatever. Then you look for the certificate of hypnosis'.

Fritt översatt av Susanna Carolusson:

Den som saknar kvalifikation att behandla något utan hypnos är inte heller behörig att behandla med hypnos.
Först tar du reda på behandlarens utbildning i vård/behandling;
psykoterapeut, läkare, psykolog, tandläkare, etc. – därefter tar du reda på vilken hypnosutbildning behandlaren har.

I texten nedan hänvisas på flera ställen till LYHS: Lag (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område. Denna lag har ersatts med PSL: Patientsäkerhetslag (2010:659). Innebörden är i alla relevanta delar densamma.

 

 

 

Hej Susanna!

Jag har fått veta att det krävs legitimation från Socialstyrelsen för att få utöva hypnos då det faller under Patientsäkerhetslagen. Hur går man tillväga för att få denna legitimation och kan Socialstyrelsen neka legitimationen eftersom man gått en hypnosutbildning i USA och inte via en svensk utbildning som är godkänd av staten? Kan det vara så att man måste gå en svensk utbildning inom hypnos för att få denna legitimation?
    Med vänliga hälsningar

    Jenny
   

      

Hej Jenny

Jag behöver rätta till några missförstånd ser jag.
    Legitimationen du nämner gäller inte för hypnoskompetens specifikt, men är en förutsättning för att behandla människor med och utan hypnos. Legitimationen som krävs innebär att man ska ha en legitimation i ett vårdyrke (läkare/ sjukgymnast/ tandläkare / psykolog/ psykoterapeut/ arbetsterapeut/ sjuksköterska eller direkt underställd legitimerad i sjukvård: tandsköterska / kurator).
    Eller studerande till sådant yrke.
    Motiveringen är att med en sådan legitimation har man en bred och djup kunskap om hur man undersöker och behandlar de svårigheter man är utbildad att avhjälpa. Man kan sedan skaffa sig tekniker som intensifierar och förstärker behandlingen inom det område man fått sitt leg.
    Hypnos är ett sådant hjälpmedel.
    Principen är då att man har kompetens att behandla problemet även utan hypnos, om patienten behöver andra metoder eller pausa från hypnosen. Man har också kompetens att utreda och diagnostisera, innan man bestämmer vilken metod som kan bli aktuell, vilket gör det viktigt att ha full behandlarkompetens (legitimation) som en grund förutom hypnoskompetens.
    Att vår utbildning i SFKH är godkänd av Socialstyrelsen beror enbart på våra medlemskriterier; just detta att våra medlemmar måste ha ett yrke som faller under patientsäkerhetslagen, vilket betyder att felbehandling går att anmäla till Socialstyrelsen som kan utfärda varning eller dra in legitimationen så att man inte får utöva yrket.
     Hypnos-legitimation finns således inte. "Certifiering" och "diplom" finns förstås, för det är kursgivarens ensak att ge kursbevis, och sådana brukar få namnet certifiering eller diplom.
     Ingen hindrar människor att utöva diverse metoder inom ramen för rådgivning och stärkande av redan friska personer. Det olagliga uppstår när hypnos-utbildade personer som saknar legitimation i ett vårdyrke (eller är studerande) utger sig för att behandla oro, ångest, depression, stressrelaterade sjukdomar, trauma, missbruk, nervositet, m.m. utan att ha utbildats i att ställa diagnos eller behandla sådana besvär.
    Hoppas detta är klargörande.

Susanna Carolusson 

   

 

Hej!
 

För ca 3 år sedan fick jag en behandling av en regressionsterapeut. Jag blev "nedräknad" och försänkt i djup avslappning. Själv mottog jag inga bilder, endast enstaka känslor. Utföraren berättade dock vad hon såg. Jag blev chockad och förtvivlat ledsen av det hon sa att jag upplevt "och fick till sig", jag upplevde det som det värsta hon kunnat säga till mig och visste inte hur jag skulle hantera det. Jag var helt uppriven efteråt, förstod inte hur mitt liv skulle fortsätta som vanligt. Dagen därpå var alla jobbiga känslor kring mötet som bortblåsta. Vad som dock hänt är att jag därefter haft svåra sömnsvårigheter i perioder. Vaknar om nätterna klarvaken i flera timmar, oftast utan tankar. Jag funderar på om det hänger ihop med behandlingen, då något väldigt starkt väcktes inom mig på ett djupt plan som jag dagen efter inte hade några känslor inför. Jag kontaktade efteråt terapeuten och berättade om problemen, jag fick då healing och det blev bättre, men efter en period återkom sömnproblemen. Jag har ingen lust att kontakta terapeuten igen då jag inte känner något förtroende, det var en hemsk upplevelse att någon annan berättade saker för mig, att det inte kom från mig. Jag har funderat på om jag kan bli hjälpt av att återigen komma i kontakt med mig på ett sådant djupt plan men jag har blivit väldigt rädd för att hamna i en liknande situation, med någon jag inte upplever seriös. En vän till mig har rekommenderat hypnosterapi, vad tror ni? Skulle det finnas chans för mig att bli hjälpt av någon form av hypnos? Kan hypnos hjälpa vid sömnproblem?

K.

 

    

Hej.

Du beskriver tekniker som är typiska för hypnos, med den avgörande skillnaden att de som arbetar inom patientsäkerhetslagen (såsom våra medlemmar gör) är ytterst sparsmakade med att dela med sig av sina egna inre bilder, eftersom dessa kan handla om terapeutens inre värld, snarare än patientens. Om terapeuten sätter ord på något som patienten förefaller uppleva utan att själv vara medveten om det, kan man bara efter långvarig terapi och med ingående kännedom om patientens historia, god tillit i relationen, och i gemensamt utforskande delge patienten sina hypoteser. Vi kallar inte det vi gör för regressionsterapi, även om vi har metoder som innebär att gå så långt tillbaka i tid som den enskilde patienten behöver för att komma tillrätta med något som är besvärande i nutid, men kan ha omedvetna orsaker i dåtid.

   Jag kan generellt svara ja på frågan om hypnos kan hjälpa. Om du prövar hypnos hos en av våra medlemmar, kommer du att känna igen detta att bli försänkt i djup avslappning. Däremot kommer du att märka en avgörande skillnad; terapeuten kommer bara att säga sådant som du har uttryckt själv, kroppsligt eller verbalt. Vi tolkar inte dina upplevelser förrän du själv upplevt och beskrivit i ord eller eventuellt bild, något du känt, ”sett”, eller på annat sätt erfarit under hypnosen. Detta kommer du att kunna beskriva själv, när du fått vana att lyssna inåt. De enstaka känslor som du kände första gången i den nämnda regressionsterapin, skulle ha fått vara precis detta, några känslor att utgå från, stanna upp vid, känna in, finna dina associationer till, fördjupa för att hitta i vilket sammanhang de hör hemma och vad just dessa känslor säger om dig och vad du behöver.

   Terapeuten stärker dina egna helande resurser genom att vara närvarande, trygg, följsam, stabil och hållande, så att du inte upplever mer än du kan hantera, när du känner tillit till både terapeutens och din egen kapacitet.

   Om dina sömnproblem beror på behandlingen eller något annat är svårt att svara på eftersom jag inte vet din ålder och annat som kan orsaka sömnbesvär. Men det kan vara värt ett försök att pröva hypnos, men inte hos en s.k. ”hypnosterapeut”, se f.ö. behörighetsfrågor, så förstår du skillnaden.

I vårt Behandlarregister finns privat praktiserande medlemmar i SFH, som valt att annonsera om sin mottagning.

Mvh

SFKH /SC

 

 

 

Hej, jag skriver just nu examensuppsats på sjuksköterskeprogrammet som handlar om komplementärmedicinska metoder vid cancersmärta.
   Jag har funnit studier som visar att hypnos kan minska upplevelsen av smärta hos cancerpatienter.
   För att kunna skriva om detta i uppsatsen behöver jag hitta referenser som styrker att hypnos i nuläget används inom hälso- och sjukvården (måste inte vara hos just cancerpatienter). Som jag har förstått så kan hypnos användas av psykoterapeuter och psykologer men jag hittar inga bra referenser till detta. Kan ni möjligen tipsa om någon referens? Har sjuksköterskor rätt att informera patienter om hypnos?

 

    

 

Hej,

Först informerar jag om Sverige:

Vi sorterar under Patientsäkerhetslagen. Våra medlemmar har legitimation från Socialstyrelsen och enligt lagstiftningen får vi använda hypnos i undersökning/diagnostik och vård/behandling av smärta.
   Därför kan andra legitimerade vårdgivare informera om hypnos och att det finns behandlare som arbetar med hypnos under socialstyrelsens huvudmannaskap.

 

Hypnos betraktas även internationellt som seriös metod i respektive lands hälsovårdslagstiftning och inom ramen för vårdyrke:

Hypnos räknas inte som alternativmedicin, utan ingår i skolmedicin. Man får inte statlig legitimation i hypnos, utan hypnosen ska underordnas den vårddisciplin för vilken man har en legitimation.
   Det är på samma sätt med en mängd metoder hos leg läkare, respektive samtalsmetodik hos leg psykoterapeut, där beprövad erfarenhet ger tyngd i evidensbedömningen.
   Metoden hypnos skall underordnas legitimerad profession, och de som kallar sig ”hypnosterapeuter” utan att arbeta under Socialstyrelsens huvudmannaskap eller i handledning/på delegation hos legitimerad och registrerad vårdgivare, är kvacksalvare och dessa skall inte rekommenderas av sjuksköterska. Alltså på samma sätt som man inte kan vara ”legitimerad kirurg”, utan man måste ha en läkarutbildning i botten, så att man vet vad man gör.

Vår förening Svenska Föreningen för Klinisk Hypnos, ej att förväxla med föreningar med liknande föreningsnamn, garanterar patientsäkerhet och därför är vi medlemmar i Riksförbundet Psykoterapicentrum och Samrådsforum som har etablerad status gentemot statliga myndigheter, exempelvis är vi med som remissinstans för Högskoleverket i den aktualiserade frågan om psykoterapeutexamen.
  
De mest omfattande publikationerna finns på engelska och handlar om barn och cancerbehandling, där hypnos bidrar med såväl smärtlindring som stärkt immunförsvar till följd av fokusering.

Det finns teorier om varför hypnos har en reell effekt utöver placebo, och dessa teorier bygger bl.a. på nobelprostagaren Kandels forskning om nervsystemets genetik och kombinationen påverkan/stimuli, suggestioner och trancetillståndet/avspändhet/alfarytm och thetarytm /ultradian rythms. Denna forskning finns hos paret Rossi, Ernest och Kathryn, USA. Kathryn har en professur i Italien. I Italien finns idag en av de främsta på neurologisk forskning beträffande hypnosens effekter; MD professor Giuseppe de Benedettis.
   Övriga forskare med prestige och starka positioner internationellt är: Professor psykiater Peter Bloom, Philadelfia USA; professor i psykiatri och kirurgi Dabney Ewin, New Orleans, USA; professor Eva Banyai, Budapest Universitet; MD anestesiolog Elisabeth Feymonville, Belgien; MD anestesiolog Christel Bejenke, USA; Universitetsprofessor Stanford University: David Spiegel.
   De som gjort sig kända för klinisk dokumentation och forskning på hypnos i behandling av cancer är: MD Karen Olness (barn); professor MD Daniel Spiegel (bröstcancer); Eva Banyai (nämnd ovan)
   I Sverige har vi MD Basil Finer, känd internationellt. Han är läkaren som byggde upp samariterhemmet i Uppsala med hypnos som främsta metod i smärtbehandling. Etzel Cardena har en professur i hypnologi i Lund. På Sahlgrenska Universitetsjukhuset gjordes en flerårig studie på hypnosens effekt på smärta och motilitet i tarmen hor IBSpatienter. Man fick signifikanta resultat på såväl smärta som motilitet.
   Bland hypnosens tillämpningsområden i medicin är smärta den mest beforskade och här finns både stark evidens och hållbara neurologiska förklaringsmodeller.
   De mest kända forskarna avseende hypnos-smärta är medicine doktorerna David Pattersson, Michael Jensen och Amir Raz.
   Forskning om hypnos pågår hela tiden inom universitets-etablerad medicin och psykologi.
   Andra aktiva kända forskare och kliniker i hypnos är:
   I USA: professor John Kihlstrom och Dr Arreed Barabazs.
   I Europa: PhD professor Walter Bongartz vid Konstanz Universitet Tyskland, PhD MD Gunnnar Rosén, rikshospitalet i Oslo och smärtkliniken i Bergen. MD, barnläkare, Inger Helene Vandvijk, Oslo rikshospital. MD, Professor John Gruzelier, London.

Hoppas detta kan vara till hjälp.

 

Susanna Carolusson

 

 

Hej!
Jag har sedan många år tillbaka varit intresserad av att arbeta med människor och vill vidareutbilda mig till psykoterapeut. Jag har nu några frågor som jag hoppas ni kan hjälpa mig med.
 
1) Först och främst, jag studerar 180hp med inriktning mot psykologi. Får en kandidatexamen i psykologi. Har jag behörighet att söka till grundutbildningen (tidigare steg 1) (för att sedan läsa till terapeut) i psykoterapi?

2) Vad bör jag läsa för kurser/rekommenderar ni för att jag ska kunna läsa vidare?

3) Vad bör jag/kan jag arbeta med efter mina 180hp på högskolan för att skaffa mig erfarenhet så att jag kan söka vidare till psykoterapeut?

4) Jag funderar också på om ni vet om det är ok att jag läser arbetslivspsykologi på högskolan och även efter det kan söka vidare till psykoterapeut.

Väldigt tacksam om ni kan hjälpa mig!

Med vänlig hälsning
UH

 

    

Hej UH!

1) Det verkar ej som du får behörighet att arbeta självständigt under Patientsäkerhetslagen med den utbildningen, och trots att du kan gå den grundläggande utbildningen är du inte behörig för psykoterapeututbildningen.

2) Komplettera så att du blir socionom eller ännu hellre får en egen legitimation i ett yrke inom vården, t.ex. arbetsterapeut, sjukgymnast.

3) En annan väg att gå kan vara om du faktiskt lyckas få en kuratorstjänst i primärvård, landstingsvård ed, där du får bedriva samtalsterapi under en psykologs eller läkares legitimations- och handledningsansvar.
   Vi ger behörighet för medlemskap till socionomer och beteendeterapeuter, endast under förutsättning att en leg. person har juridiskt ansvar för att de arbetar enl Patientsäkerhetslagen.

4) Högskoleverket anser nog inte det. Och de som erbjuder psykoterapeutexamens-utbildning (steg 2) är helt beroende av HSV.

Susanna C

 

Hej,
1. Jag tänkte höra med er gällande Patientesäkerhetslagen. Lagen klargör som bekant att det är förbjudet att använda hypnos vid undersökning eller behandling, om man ej tillhör hälso- och sjukvårdspersonal. Finns det någon exakt definition av vad som menas med "undersökning" och "behandling"? Det slog mig att det borde innebära att allehanda NLP utövare (som saknar lämplig legitimationsgrundande utbildning i grunden) och lekmän som gått en "weekendkurs i hypnos" bryter mot lagen om de lovar att "bota fobier" eller erbjuder "regressionsterapi" m.m. Tänker jag rätt här? Får dessa hålla på hursomhelst eller kringgår dem lagstiftningen? Jag menar det myllrar av företag som lär ut hypnostekniker till lekmän med slagord som "vill du jobba som terapeut?" vilket är ganska skrämmande egentligen.

2. En annan sak jag undrar är: Säg att en legitimerad psykoterapeut/psykolog/etc går en weekendkurs i hypnos, kan denne då helt "lagligt" hypnotisera patienter som en del av sin behandling?

Jag är själv socionom och skall läsa vidare till legitimerad terapeut är det tänkt. Jag är nyfiken och intresserad av att utbilda mig i hypnos så småningom då jag kan tycka mig se en enorm potential i teknikerna. Men jag vill givetvis vända mig till seriösa utbildare. Därav min nyfikenhet gällande lagstiftningen och "gränsdragningen".
 
Tacksam för svar!
Med Vänlig Hälsning
GK

 

    

Hej
1. Som svar på dina frågor om NLP etc, så är svaret faktiskt: Ja, du har fattat rätt.
2. Svar: I princip ja, men båda dessa utbildningar är så fyllda av krav på att man ska tillse att man har kompetens för det man gör och att man i den mån man ännu inte är säker på nyinlärda tekniker, ska ta handledning, så jag har bara upplevt att psykologer och psykoterapeuter är nästan alltför försiktiga.
   Men när man har gått våra utbildningar i SFKH, så uppmanar vi psykologer och terapeuter med egen leg. att använda hypnos under handledning av erfaren utövare, efter Grundkurserna, som sammanlagt omfattar 64 timmar.
   Man är däremot inte kompetent att använda hypnos helt självständigt förrän mot slutet av ytterligare ca 100 timmar i våra tvåårsutbildningar.
   Personliga hänsyn måste tas, vissa psykoterapeuter är så erfarna i symbolterapi, kroppsterapi, drömarbete etc, att de snabbt tar till sig och förstår att handskas med hypnos redan efter grundkurserna. Men vi uppmanar alla till vidareutbildning för att kunna kalla sig hypnoskompetenta.
   Rent juridiskt, är legitimationen förpliktigande per se, och tillskriver den legitimerade ansvaret att upprätthålla kvalité på sina metoder.
 
Välkommen att anmäla dig till Grundkurserna, vilket du kan nu, om du arbetar som kurator inom vården, och därmed är verksam under Patientesäkerhetslagen. Tills du har egen leg. kommer du sedan att vara beroende av att din överordnade legitimerade vårdansvariga person godkänner att du praktiserar hypnos under handledning.
 
Mvh
Susanna Carolusson

 

Hej!
Jag studerar till distriktssköterska. Arbetar med en uppsats om hypnos.
   I många vetenskapliga artiklar står det gut-directed hypnotherapy, vad menas med detta?
   Likaså står det i Patientesäkerhetslagen att det dessutom är förbjudet för yrkesutövare som inte har legitimation eller yrkestitel att undersöka eller behandla någon under hypnos. Men också att "Den som är legitimerad ska genomföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet". Hur löser era medlemmar detta; arbetar de endast som hypnosterapeuter eller även som tandläkare, psykologer?

Med vänlig hälsning
ML

 

    

Hej
Gut-directed hypnotherapy används oftast när medicinare (leg sjuksköterska eller läkare) använder hypnos i behandling av IBS. Paradigmet och kunskapen är medicinsk, dvs målet är att lindra symptom. IBS-symptom kan lindras med ”mag-fokuserad” hypnos, det är evidensbaserat.
   Sjuksköterskan använder hypnosen inom ramen för ett behandlingskontrakt: påverka magen så att den lugnar sig, och hittar sin naturliga peristaltik etc. Hypnosen får då en effekt som påminner om SSRI-preparatens effekt på IBS, kanske via samma mekanismer.
   Inom medicinen har det alltid varit godkänt att bota och lindra utan att nödvändigtvis förstå orsakerna ur ett helhetsperspektiv.
   Om en IBS-patient vänder sig till en leg psykoterapeut med hypnoskompetens, arbetar denna mer psykoterapeutiskt, undersöker vad som föranlett stressreaktionerna i magen och kan då kombinera gut-oriented hypnos, med psykoterapi och hypnos för behandling av självkänsla, relationer, medvetandegörande terapi, etc.
   Varje profession arbetar med de metoder för vilka man har utbildning.
   Det innebär att somliga IBS-patienter behöver en leg psykoterapeut för att få långsiktig hjälp. Men många stärks av symptombehandlingen i så måtto att de generaliserar sin förmåga till egenkontroll och sprider den till fler områden i sitt liv. Det är så man resonerar i beteendeterapi, som påminner mycket om de vetenskapliga paradigm som råder inom medicinen.
   Din sista fråga:
   Medlemskap hos oss styrs av Patientesäkerhetslagen. Det innebär att man inte kan vara ”leg hypnosterapeut”, för en sådan legitimation finns inte. Man arbetar under sin yrkeslegitimation; en leg psykolog behandlar psykiska problem med hypnos, en leg tandläkare använder hypnos som hjälpmedel i sitt tandläkaryrke och naturligtvis uppträder gränsdragningsproblem: en person med tandläkarskräck ska kunna behandlas av sin hypnoskompetente tandläkare, med målet att tandvård ska bli möjlig. Ju mer erfaren tandläkaren är desto bredare och djupare kan behandlingen komma att bli och kanske botas en social fobi, som ett extra resultat. Legitimationen kräver dock att när behandlaren märker att patienten behöver något som en annan profession kan bättre, ska behandlaren ta upp den frågan med patienten och anlita en legitimerad person med rätt utbildning.
 
Mvh
Susanna Carolusson

 

Hej,
jag undrar om man kan hypnotisera någon till att göra något som den inte är medveten om? T.ex. be den person som är hypnotiserad att göra saker som den sen inte kommer att komma ihåg?

Mvh B

 

    

Hej!
Svaret är ja. Du skriver ingenting om varför du ställer frågan. Vill någon göra detta som du beskriver? Svaret är att frågar du oss i SFKH som arbetar med klinisk hypnos, så har vi ingen anledning att skapa sådana effekter, tvärtom. vi använder hypnos för att hjälpa människor att bli mer medvetna om hur de väljer och vara mer närvarande i vad de gör.

Mvh
Susanna Carolusson

 

Hej
Jag undrar om du har någon idé om var att vända sig för utbildning i Hypnos för gravida. Jag är doula och gravidyogalärare bl.a.
   Finns många bra utbildningar i USA men ingen i Sverige vad jag vet. Jag bor i Skåne så det är ju inte långt till Danmark heller om de nu skulle ha någon.

 

    

Hej
Jag har givit hypnos inför förlossning till gravida, många gånger. Det brukar inte vara särskilt komplicerat. Vid några tillfällen har dock hypnosen frigjort förlossningsskräck som orsakats av andra upplevelser, så att vi har fått bearbeta dessa rädslor med hypnoterapi. Ibland har föräldraparet behövt ett par gånger samtalsterapi då hypnosen avslöjat brist på tillit i relationen. När sådant inträffar är jag tacksam för vår svenska lagstiftning som kräver en vårdlegitimation för att få arbeta med hypnos. Av samma skäl lär vi i SFKH inte ut hypnos till personer som faller utanför lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område.
   Jag tror att jag därmed har besvarat din fråga.
   Att du inte hittar hypnosutbildningar i Sverige för detta ändamål, förstår du om du läser Patientesäkerhetslagen, du finner lagtexten på vår hemsida.
   Jag rekommenderar att de gravida som anlitar dig, och som frågar efter hypnos, också anlitar en i Sverige legalt arbetande hypnosterapeut för själva profylaxen. Vi har flera mycket duktiga medlemmar i SFKH Skåne.

Mvh
Susanna Carolusson

 

Hej!
Jag skulle gärna vilja bli medlem i SFKH och då givetvis godkänd av Socialstyrelsen. Undrar om jag först ska söka ett godkännande av SoS innan jag kan bli medlem hos er? Och då kanske jag även måste bygga på min utbildning. Idag är jag utbildad på Vårdhögskola till Hälsovägledare. Utbildningen är 2 år och ligger på Luleå Universitets folkhälsovetenskapliga avdelning. Är även mental tränare och auktoriserad hälsorådgivare samt friskvårdskonsulent. Jag jobbar både på individuell- och gruppnivå ang. mental träning, avslappning i olika former samt djupare avslappning i komb. med suggestioner m.m. Har blivit frisk från mina svåra ätstörningar med hjälp av hypnosbehandling under en 4 års period. Hypnosbehandlingen fick jag på MHE-kliniken i Mora av Göran Carlsson. Idag är jag anställd hälsovägledare och jag driver en liten hälsostudio, där jag vill satsa på att kunna erbjuda mina kunder hypnos. Vilka förslag har ni? Tusen tack för svar på förhand!

MVH/ M. B.

 

    

Hej M. B.
Du har tveklöst en bra personlig erfarenhet och en bra utbildning för friskvård. Vår förening SFKH samlar endast medlemmar med behörighet att undersöka och behandla och att i det sammanhanget använda hypnos som ett verktyg. Socialstyrelsen reglerar detta i en lag; Patientesäkerhetslagen.
   Vi kan inte ge behörighet, så det är som du anar, att du måste utbilda dig till ett vårdyrke. I din verksamhet tycks psykolog, eller om du vill ägna dig mer åt rehabilitering, så kan sjukgymnast eller arbetsterapeut var yrken för dig, om du vill bli behörig att använda hypnos. När du har en egen legitimation i ett vårdyrke så kan du söka våra grundkurser i hypnos plus antingen en tvåårig hypnosutbildning med medicinsk-psykologisk bred inriktning eller vår 2åriga steg 1 psykoterapiutbildning. Du blir då behörig att använda hypnos inom ramen för din eller din arbetsgivares legitimation.
   Alla dessa kurser ges på veckoslutstid ca en gång/månad och kan kombineras med förvärvsarbete.
   Jag förstår om du känner dig ganska kompetent redan, och att det kan kännas snålt av oss att inte erbjuda dig medlemskap, men det finns två starka skäl:
1. I många länder där hypnos inte är reglerat i lag, har amatörhypnotisörer
    ställt till med ganska stor skada – de tror att hypnosen botar och förstår
    inte det psykologiska djupet i vad de sysslar med. Därför vill vi som ingår
    i ISH och ESH kvalitetssäkra våra organisationer så att klienter vet att
    våra medlemmar har en registrerad vårdbehörighet.
        Att göra undantag för friskvårdspersonal skulle skapa en otydlighet i
    var gränsen går. Vår trovärdighet gentemot Socialstyrelsen skulle också
    försvagas.
2. När man har psykolog- och psykoterapeututbildningar, inser man hur
    viktig den kunskapen är för att kunna behandla säkert och tryggt med
    hypnos. Man ser och förstår nyanser som man annars kan vara blind för.

Mvh
Susanna Carolusson

 

Hej!
Jag har en fråga:
En kollega till mig, socionom med steg I i psykodynamisk psykoterapi fick avslag på sin ansökan om att gå hypnosföreningens grundkurs och fortsättningskurs i klinisk hypnos bl.a. med motiveringen att denna utbildning inte ger behörighet att arbeta med hypnos. Jag har själv gått dessa kurser för många år sedan och har haft jättestor nytta av det i mitt kliniska arbete, och har t.o.m. rekommenderat min kollega att gå detta. Nu vill jag veta hur det faktiskt förhåller sig för att kunna bemöta ovanstående.
 
Vänliga hälsningar
NN, psykolog/psykoterapeut

 

    

Ett klargörande: Avslaget har inte kommit från SFKH, utan från arbetsgivaren.
Fakta om behörighet:
Socialstyrelsen har en lag som heter Patientesäkerhetslagen.
   Där framgår att man är behörig att diagnostisera och behandla med hypnos inom ramen för sin yrkeslegitimation ELLER, om man saknar egen legitimation, så är man behörig genom den klinik där man arbetar med vård och behandling, under handledning.
   Om man inte har en sådan tjänst och inte heller har en egen legitimation (socionomer har ju inte det), t.ex. om man ger konsultationer privat, så är man formellt inte behörig att använda hypnos i behandlingssammanhang, men då är man inte heller behörig att gå våra utbildningar.
   Det hela kan bero på en missuppfattning som jag hört av andra, att det bara var vår legitimationsgrundande psykoterapeututbildning som gav behörighet. Det är fel. Vår utbildning (steg2) godkändes som en psykoterapeututbildning på psykodynamisk grund. Hypnosen är ett verktyg, inte en egen kompetens, och verktyget får användas av alla med egen leg. och då efter eget professionellt omdöme.
   De socionomer som har en kuratorstjänst arbetar alltså under klinikens ansvar. Då arbetar man lagligt, under Patientesäkerhetslagen, med hypnos.
   Det är förstås alltid upp till arbetsgivaren att avgöra om den aktuella kuratorn kan få förtroendet att bedriva behandling under handledning. Arbetsgivaren kan således inte skylla på någon generell lag som hindrar behörighet, utan står själv med ansvaret att bedöma om kuratorn får använda hypnos och/eller psykoterapi i sin tjänstgöring.
   Vi i SFKH anser att en kurator som behandlar med hypnos efter enbart Grundkurserna skall ha handledning av en legitimerad psykoterapeut med hypnoskompetens. Detsamma gäller ju för psykoterapin där hon har en steg 1.

Susanna Carolusson

 

Hej!
När man ser på underhållare så som Paul McKenna så undrar man om det verkligen kan vara på riktigt. Finns det något material ni kan hänvisa till där jag kan läsa mer om estradhypnos? Jag har mycket svårt att tänka mig att man kan få en människa att bete sig lustigt utan att vara medveten om det.

 

    

 

Estradhypnos är som en god rollprestation på teater, men teatern har sådan etik, att publiken och skådespelaren är överens om att inte blanda in privatpersonen bakom skådespelarens rollprestation. Alla vet och utgår från att skådespelaren är medveten om sin roll.
   Estradhypnosen däremot, lägger till en suggestion/förväntan hos alla, att den som ska hypnotiseras kommer att lämna över all kontroll till hypnotisören. Denna förväntan skapas mer eller mindre uttalat. Både publik och hypnotiserad tror att privatpersonen inte vet, inte minns och inte väljer – och eftersom människor upplever det de förväntas och förväntar sig ska ske, så blir det just så förvirrande och bisarrt som hypnotisören hoppats att det ska bli – annars är det ju inte lika stor underhållning. Hypnosmomentet är på riktigt – men absolut inte i den form man ser i professionell behandling hos någon av våra medlemmar!
 
Mvh
Susanna Carolusson
Läs mer: Etiska regler vid användning av hypnos

 

 

Hej!
Jag arbetar som kurator på en vårdcentral och fick nyss ett samtal från en patient till oss.
   Hon hade varit på en föreläsning om stress och där blivit erbjuden ett samtal/behandling eller dyl.
   Personen hade tittat henne i ögonen länge och när vår patient började känna sig sömnig fick hon en känsla av att hon höll på att bli hypnotiserad (vilket hon inte var informerad om att hon skulle bli) . Hon blir rädd och går där ifrån.
   Nu har patienten blivit rädd för allt möjligt och framförallt när någon tittar på henne (tom när hennes väninna tittar på henne blir hon rädd). Det är med den anledningen som patienten har kontaktat mig och nu undrar jag om det kan ha att göra med att hon avbröt en eventuell hypnos.

Med vänliga hälsningar
Kurator C.P.

 

    

 

Hej C.P.
Kan inte tänka mig att en medlem av SFKH gör så. Om så, är det ngt att ta upp i vår styrelse, etikfråga.
   Patienten kan rådas att ta namnet och förhöra sig med läraren själv vad han egentligen gjorde.
   Om det är en lekman, icke vårdutbildad, finns det inget att göra, men ändå bra om vi informeras.
 
Susanna Carolusson

 

 

Hej igen!
Tack för ert svar men jag undrar fortfarande om det är möjligt att man kan bli lite konstig/rädd eller dylikt efter en avbruten hypnos (om vi nu antar att det var det som inträffade).
   Vidare ska jag förmedla ert svar till henne när jag träffar henne.

Kurator C.P.

 

    

 

Hej C.P.
Det är hedrande att du inte bara avfärdar patienten, utan tar detta på allvar.
Hypnos är ett förändrat medvetandetillstånd (FMT) som gör patienten mer öppen och därmed sårbar än i det vanliga vakna tillståndet.
   Man kan hamna i FMT under meditation, i duschen, under en konsert, etc. Då är man skyddad i sin egen inre värld och inte utsatt för några suggestioner, annat än en eventuell meditationslärares visualiseringar. Olika personer har olika förmåga att skydda sig mot ”intrång” i sin integritet under FMT.
   I samma stund som det förändrade tillståndet guidas/leds av en annan person, krävs stor ödmjukhet, kompetens och kunskap. SFKH eftersträvar att begränsa begreppet hypnos till klinisk hypnos och behandling, där utövaren har den nödvändiga kompetensen.
   Så, för att omformulera din fråga, och kunna ge ett generellt svar, som kanske inte kan bidra med slutsatser i just detta fall, blir min kommentar:
  Man kan hamna i FMT med olika tekniker;
- monotoni: stimulans av enskilda sinnen under minst tio minuter (kroppen i duschen),
- förvirring: en förvirrande situation som öppnar upp alla sinnen för att hitta hållpunkter,
- avspänning: fokus på kroppens avspänning och inre lugn, etc. Att titta in i någons ögon får effekt därför att det 1. kan vara förvirrande och 2. trubbar av vakenheten pga monotonin.
   Onaturligt lång ögonkontakt kan också upplevas gränsöverskridande och förförande intimt, om inte metoden förklaras respektfullt, och så att patienten gör ett aktivt val om hon vill medverka, i vilket syfte, och varför.
   Avbruten hypnos är inte generellt skadligt. Vad som kan vara individuellt besvärande är hur patienten upplevde och inom sig (medvetet eller omedvetet) tolkade det som hände. Om hon vill ha hjälp att utforska det, kan hon ta hjälp av någon av våra medlemmar i behandlar- eller kandidatregister (de senare har minst 2 års psykoterapiutbildning, men inte egen vårdlegitimation vilket kompenseras med kompetent handledning).
   Jag kan inte uttala mig om den aktuelle stresskonsultens syfte med och inramning av övningen, eller vad som kan ha hänt.
 
Susanna Carolusson

 

 

Hej!
Har börjat läsa till Lic Mental tränare och i mina ämnen ingår klinisk hypnos, vilket är väldigt intressant.
   Jag undrar varför heter det klinisk? Hur gör jag om jag vill bli medlem hos er? 
 
Undrar och hälsar N

 

    

 

Hej N
Klinisk heter det för att skilja ut det från friskvård. De som inte är behöriga att behandla psykiska och fysiska sjukdomar brukar vara noga med att tala om för press och allmänhet att de inte sysslar med klinisk hypnos, utan bara rådgivning e.d. Så jag blir lite förvånad över att ni läser klinisk hypnos. Men det kanske kan jämföras med att psykologer läser neurologi och farmakologi, utan att för den skull få behörighet som neurologer eller farmaceuter.
   Vår förenings policy är underordnad våra paraplyorganisationer ESH och ISH, som begränsar medlemskap till statligt registrerade vårdgivare.

Mvh
Susanna Carolusson
ordf SFKH

Hej!
Tack för ditt utförliga och trevliga svar.
Du har förstått det hela rätt om varför vi läser om hypnos.
Personligen har jag blivit väldigt intresserad.
Framtiden får utvisa om vad detta kan leda till.
hälsar N

 

   
 

 

 

 

Kontaktinformation      |      Etiska regler      |      Länkar      |      Informationsfolder