HYPNOSFÖRENINGEN

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KLINISK HYPNOS – SFKH

Om hypnos   |   Föreningen   |   Utbildning   |   Kollegialt   |   Behandlare
 

 

Kallelse till Årsmöte
   med dagordning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © SFKH 2019-01-14

Västra kretsen hälsar er alla välkomna till

Svenska föreningen för klinisk hypnos
– SFKH riksföreningens årsmöte 2019

 

Kallelse till SFKH:s årsmöte 9 mars 2019, kl 12:00

Östra sjukhuset, Göteborg, Centralkliniken, ”Stora Aulan”, Diagnosvägen

Årsmöte deltagare bjuds på lunch under mötet. Anmälan senast 21/2 2019 till josefina@tandhugget.se.

Dagordning

 1.   Årsmötets öppnande.

 2.   Frågan om årsmötet är stadgeenligt utlyst samt fastställande av röstlängd.

 3.   Fastställande av dagordningen.

 4.   Val av ordförande och sekreterare för mötet.

 5.   Val av två̊ justeringsmän som jämte ordförande ska justera protokollet.

 6.   Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för det
       senaste räkenskapsåret.

 7.   Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
       räkenskapsåret.

 8.   Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

 9.   Förslag till verksamhetsplan samt budget för kommande verksamhetsår.

 10. Fastställande av årsavgift.

 11. Förvaltningsberättelse för SFKHs Fond till Milton Ericksons minne.

 12. Val av styrelseledamöter och suppleanter. Två medlemsrevisorer.
      Ledamöter till valberedningen , varav en sammankallande.

 13. Val av två representanter för SFKH i Council of Representatives ISH.

 14. Övriga frågor.

 15. Årsmötets avslutande.
 

Tillägg till denna dagordning, motioner, och punkten övriga frågor ska enligt stadgarna inkomma till ordförande senast 14 dagar innan årsmötet dvs 23 februari 2019.

Personliga fullmakter ska nå kansliet senast en vecka innan årsmötet. Förslag på ̊styrelseledamöter kan lämnas senast 20/2 2019 till Martina Saxenberg,  martieilieva@gmail.com.

 

 

 

Kontaktinformation      |      Etiska regler      |      Länkar      |      Informationsfolder