HYPNOSFÖRENINGEN

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KLINISK HYPNOS – SFKH

Om hypnos   |   Föreningen   |   Utbildning   |   Kollegialt   |   Behandlare
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © SFKH 2020-03-25

Svenska föreningen för klinisk hypnos
– SFKH riksföreningens årsmöte 2020

 

Kallelse till SFKH:s årsmöte Riksföreningen den 22 april 2020 kl 18:30

Årsmötet kommer att hållas som ett live-möte via nätet.

För att delta på årsmötet, anmäl dig senast 20 april genom att lämna namn, telefonnummer och e-postadress till ordförande Josefina Hansen, e-post josefina@tandhugget.se.

 

Dagordning

1.   Årsmötets öppnande.

2.   Frågan om årsmötet är stadgeenligt utlyst samt fastställande av röstlängd.

3.   Fastställande av dagordningen.

4.   Val av ordförande och sekreterare för mötet.

5.   Val av två justeringsmän som jämte ordförande ska justera protokollet.

6.   Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för
      det senaste. räkenskapsåret.

7.   Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
      räkenskapsåret.

8.   Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9.   Förslag till verksamhetsplan samt budget för kommande verksamhetsår.

10.  Fastställande av årsavgift.

11.  Förvaltningsberättelse för SFKH:s Fond till Milton Ericksons minne.

12.  Val av styrelseledamöter och suppleanter. Två medlemsrevisorer.
       Två Ledamöter till valberedningen, varav en, västra kretsen sammankallande.

13.  Val av två representanter för SFKH i Council of Representatives ESH.

14.  Övriga frågor (enl. stadgar).

15.  Årsmötets avslutande.
 

Tillägg till denna dagordning, motioner, och övriga frågor ska enligt stadgarna inkomma till ordförande Josefina Hansen, josefina.hansen@hypnosforeningen.se senast 14 dagar innan årsmötet, dvs senast 6 april 2020.

Personliga fullmakter ska nå kansliet senast en vecka innan årsmötet.

Förslag på̊ styrelseledamöter kan lämnas senast 6 april 2020 till Michael Rundblad,  michael.rundblad@hypnosforeningen.se.

 

 

 

 

Kontaktinformation      |      Etiska regler      |      Länkar      |      Informationsfolder