HYPNOSFÖRENINGEN

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KLINISK HYPNOS – SFKH

Om hypnos   |   Föreningen   |   Utbildning   |   Kollegialt   |   Behandlare
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © SFKH 2014-03-22

Bokanmälan

 

Hypnosbaserad Ego State-terapiHypnosbaserad
Ego State-terapi

av Anna Gerge

Insidan, 2013

ISBN: 9198020730
 

I slutet av maj i år fick jag ett exemplar av denna bok från författaren. Den kom väl till pass eftersom jag startar kurser i Ego State-terapi från och med i år, bokens utgivningsår. Det är förstås angeläget för mig att bedöma om boken lämpar sig för utbildningen, eller om den har en annan målgrupp.

Bokens akademiska uppbyggnad vittnar om en ambition att nå akademiska kretsar och verksamma terapeuter. Författaren lyckas med detta. Den breda allmänheten skulle inte ha så mycket glädje av texten, som kräver förtrogenhet med ämnet. De inledande kapitlen om hypnos är synnerligen informativa. Författaren har ju vid det här laget hunnit publicera ett antal böcker om hypnos, och det har burit frukt; jag tror att denna text har mognat fram som ett resultat av allt skrivande och jag blir glad av textens bredd, informationstäthet och urvalet av citat och referenser. Jag känner mig delaktig när jag ser den text jag arbetade fram en gång i tiden till SFKH:s informationsfolder, då den citeras för att inleda kapitel 1. Roligt att få komma till nytta!

De c:a 45 inledande sidorna om hypnos är en njutning att läsa. Här presenteras historik, forskning, definitioner och inte minst varför och hur hypnoskompetens stärker terapeuters förmåga att hjälpa, oavsett deras teoretiska hemvist i övrigt.

Kapitlen som handlar om Ego State-terapi inleds med historik och framväxt; främst presenteras den kliniska utveckling som skett genom paret Watkins gedigna insatser. Författaren integrerar förtjänstfullt detta med parallella traditioner såsom Onno van der Harts och Richards Klufts metoder. Fler auktoriteter på området nämns, men dessa tre finner jag särskilt intressanta, eftersom just dessa personer bidragit till våra utbildningsprogram inom Svenska föreningen i klinisk hypnos, som lärare och författare. De har också lyfts fram i våra internationella kongresser som huvudtalare och de har föredömligt respekterat varandras metodutveckling, utan att behandla varandra som konkurrenter, annat än i konstruktivt integrerande mening. Bland Ego State-terapins företrädare specifikt har Maggie Phillips och Claire Frederick haft en särskild betydelse internationellt, men även för oss i SFKH. Det känns bra att de får utrymme i boken.

Med tanke på att författaren är synnerligen påläst och spänner över stora vida fält i sina forsknings- och kliniska hänvisningar beklagar jag att hon missat att omnämna den intresseförening, Ego State Therapy International (ESTI), som grundades 2011 till minne av Helen och John Watkins och där flera av referenterna i boken är aktiva (M. Phillips, C. Frederick, A. Barabasz och G. Emmerson). Jag tycker personligen att detta förbiseende är tråkigt, inte minst som SFKH är representerat i ESTI, som i sin tur är representerat vid de internationella hypnoskongresserna. Men eftersom jag är personligt engagerad i ESTI, är jag subjektiv i min läsning. Jag får väl inse att det är varje författares rätt att välja vem/vad man vill lyfta fram, beroende på var man har sitt hjärta.

Utöver en imponerande omfattande och i positiv bemärkelse lättläst genomgång av teorier, upphovsmän/kvinnor och fasspecifika metoder samt mer avancerade tekniker i Ego State-terapi, kommer några avsnitt med kliniska vinjetter. Jag är inte rätt person avgöra vad dessa tillför en läsare som är ny i ämnet. Det återstår att se, när mina kursdeltagare i Ego State-kursen får ta del av boken och exemplen. Jag har den erfarnes bias; efter 30 års erfarenhet har jag funnit ett förhållningssätt och en metodik som är genuin för mig, och att läsa andras exempel ord för ord känns inte längre engagerande. Men oh, vilken bra pedagogik det var för mig då jag var student i hypnos! Återstår att se vad studenter i Ego State-terapi kommer att lära sig. Förmodligen väldigt mycket!

Bland exemplen finns direktiva, auktoritativa hypnosmetoder presenterade och det blir inte riktigt tydligt varför författarens patienter behöver så långa ordrika och specifika induktioner från sin terapeut. Att de publiceras ord för ord känns inte helt kongruent med författarens betoning på patientens agens och delaktighet. Jag försöker förstå och kan tänka mig att se det som ett didaktiskt val; att författaren vill få med så många exempel på metaforiska suggestioner som möjligt i sina fallexempel. Kanske arbetar hon så pass ordrikt i sin hypnosmetodik och kanske passade det just dessa patienter. Jag upplever det dock något motsägelsefullt att författaren å ena sidan gång på gång betonar vikten av att skräddarsy suggestioner och formuleringar i hypnosarbetet, å andra sidan i sina exempel på formuleringar är så detaljerad och ledande, att patientens trance-upplevelser ser ut att dirigeras snarare än skräddarsys. Och det intrycket sitter kvar i mig, trots att författaren omedelbart därefter betonar att formuleringarna skall skräddarsys.

Detta hindrar inte att de kliniska exemplen är användbara! De kan komma väl till pass inom ramen för våra hypnoskurser (i SFKH). De kan användas som manualer att pröva, ”smaka på”, känna in och efteråt diskutera ur patient- och terapeutperspektiv. Kursdeltagarna kan fråga sig i vad mån formuleringarna känns genuina, jag-syntona och kompatibla med deras egen erfarenhet och med den intuitiva inkännande resonans som förnimmer kurskamratens reaktion på dessa suggestioner. Den som är i patientrollen kan få erfara betydelsen av agens; att föreslå omsömnad och ändringar i skrädderiet så att det hela känns kompatibelt med det egna språket, de egna behoven i trancen, den ökade känsligheten för ordval och balansen mellan att bli speglad respektive förd framåt.

Vinjetterna varvas fint med förklaringsmodeller och jag ser att författaren gjort en gedigen litteratursökning, något jag känner igen från hennes tidigare böcker. Jag njuter av avsnittet om ”Depression som en berättelse om att inte ha fått hjälp av andra”. Här sammanvävs logiskt och begripligt diverse neurologiska fynd från hjärnforskning med deprimerade patienters upplevelse av inre stress, hjälplöshet och oförmåga att reglera inre spänning och oro.

Boken är i många stycken tilltalande kärnfull i formuleringarna. Särskilt finner jag detta i författarens kopplingar till neurologi och anknytningsteori. Exempel på detta är ”Ett hypnosterapeutiskt arbete innebär att följa patientens symptompresentation, medvetet reglera anspänningsnivåer och medvetandetillstånd samt via metaforiskt arbete erbjuda förändrade (och mer hälsosamma) inre arbetsmodeller av själv med själv och själv med annan” (s. 40). Ett annat exempel på författarens kärnfulla språk är hennes hänvisning till och beskrivning av Beck-Friis tankar om sund narcissism som skydd kring självet och hur detta vilar på en trygg anknytning. Kort och kärnfullt konstaterar författaren: ”Så är det inte för dissociativa personer med komplexa dissociativa störningar” (s. 182).

När författaren skapar egna metaforer som hon brukar använda med sina patienter hänger jag inte alltid med. Ett sådant exempel är pizzan som en metafor för del-jag, samma botten med olika pålägg, eller vid DID, olika pizzor men från samma bageri… Jag blir ändå inspirerad att försöka förstå varför just denna metafor, och det är ju meningen med metaforer; att de ska väcka egna tankar.

Boken skulle ha vunnit på några fler korrekturläsningar. På i genomsnitt vartannat uppslag ser jag stav-, språk- eller meningsbyggnadsfel. I referenslistan har några författare hamnat fel i den alfabetiska ordningen, och när jag sökte en i texten citerad referens, fanns inte denna i referenslistan. Sådana misstag är så onödiga. Vore de några enstaka, skulle de inte störa, men då de är så frekventa stör de tyvärr min löpande läsning. Jag hoppas boken säljer så bra, att en något reviderad upplaga blir aktuell snart!

Jag råder de läsare, som liksom jag, har ett ego state som är en språkpolis, att skicka denne på semester, och sedan njuta av innehållet, för denna bok om Ego State-terapi, är i det stora hela en välkommen nyhet, särskilt som den är skriven på svenska.

Susanna Carolusson

Psykolog, psykoterapeut, handledare & lärare i psykoterapi, hedersmedlem SFKH, vice ordförande ESTI, SFKH:s representant i ESH-COR, adjungerad till ISH styrelse, kommittén för medlemskriterier.

 

Gerge, Anna. Hypnosbaserad ego state-terapi. Insidan. 256 s. Reg. Inbunden.

BN 5218346-5C 816553
Anna Gerge, psykoterapeut och handledare med hypnosutbildning, har lång erfarenhet av behandlingsarbete med traumatiserade patienter. Det är ofta svåra fall med långa behandlingstider. Hon undervisar och har skrivit flera böcker inom området och introducerar här hypnoanalys, en metod med grund både i klinisk hypnos och psykoanalys. Teoretisk bakgrund och metodik inleder, därefter beskrivs behandlingen i vilken man fokuserar livsbegränsande faktorer, ofta trauman som legat dolda, och arbetar aktivt relationellt med patienten. Metoden kan användas både med relativt välfungerande personer och vid svårare tillstånd. Vikten av god kompetens både när det gäller hypnos och relationsbehandling betonas. Boken vänder sig till kliniker som vill vidareutveckla sitt arbete och författaren delar klokt och generöst med sig av kunskaper och erfarenheter på ett sätt som är tankeväckande för en intresserad läsekrets och användbar för erfarna kliniker. Boken är välskriven på begripligt fackspråk, teori och metodik illustreras med fallbeskrivningar som ger inblick i behandlingsarbetet.-

Susanne Härnsten, Bibliotekstjänst

 

 

 

Kontaktinformation      |      Etiska regler      |      Länkar      |      Informationsfolder