HYPNOSFÖRENINGEN

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KLINISK HYPNOS – SFKH

Om hypnos   |   Föreningen   |   Utbildning   |   Kollegialt   |   Behandlare
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © SFKH 2019-12-21

Fonden till Milton H Ericksons minne

Stöd Fonden till Milton Ericksons minne

Vår seniorlärare John Watkins stöder vår forskningsfond med sin bok .

Du kan köpa boken för endast 120:-, som går direkt till Fonden.
Du bidrar därigenom till vår möjlighet att dela ut forskningsstipendier!

Sätt in 120:- kr per bok som du vill ha, så får du boken till din adress.
Pg 65 40 04-1 MHE-fonden.

 

 

Sök stipendium ur fonden innan 1 maj 2020

Fondens styrelse har beslutat att dela ut max 20 000 sek, till en eller fördelat på flera sökande.

Fondens styrelse vill i år främja projekt som främjar kopplingen mellan psykoterapeutiskt arbete inom hypnosens område med den framväxande tekniken för bio- och neurofeedback, till exempel EEG eller hjärtrytm/EKG.

Senast datum för inkommen ansökan: 1 maj 2020.

Ansökan skickas till Josefina Hansen ordf. Miltonfonden, josefina.hansen@hypnosforeningen.se.

 

 

Ur Stadgar för SFKH:s FOND TILL MILTON H. ERICKSONS MINNE:

§ 2. Fondens ändamål är att i Milton H. Ericksons anda av skapande och utvecklande psykoterapeutiskt arbete främja forskning, klinisk utveckling och dokumentation inom hypnosens och psykoterapins område.
§ 6. Styrelsen skall årligen, genom annonsering i SFKH:s tidskrift samt på annat lämpligt sätt, i god tid före ansökningstidens utgång meddela, att ansökan om medel ur fonden kan ske. Ansökan om medel står öppen för alla, men medlemmar i SFKH ges företräde. Styrelsen är fri att besluta om fördelningen av medel mellan de sökande.
§ 7. Den som erhållit medel ur fonden skall inkomma med skriftlig redogörelse för utfallet av det projekt som erhållit stöd inom den tid styrelsen föreskriver.
Denna redogörelse samt slutrapport skall vara tillgänglig för publicering i SFKH:s tidskrift. Vid publicering på annat håll skall framgå att fonden bidragit ekonomiskt.

Hur du söker

Ansökan ska e-postas till josefina.hansen@hypnosforeningen.se
• Motivera på vilket sätt det stämmer överens med fondens ändamål enl §2 ovan.
• Följ anvisningarna.
Fondens styrelse och ytterligare tre, i förhållande till de sökande, oberoende bedömare med kunskap och vetenskaplig kompetens avgör tillsammans årets stipendiat.
Avgifter för kurs eller studieresa berättigar inte till stipendium.
Utvald stipendiat annonseras ut på hemsidan.

Ansökan bör innehålla följande

1.   Projektets titel
2.   Kort sammanfattning av projektet
3.   Uppge ett sammanhang: Görs projektet inom en utbildning? Inom en klinisk
      verksamhet? Privat eller offentlig?
4.   Ange din egen utbildningsnivå: akademisk titel/ senaste examen
5.   Finns handledning? Om ja, uppge handledarens namn, titel och arbetsplats
6.   Ge en tidsram med planerat datum för slutrapport
7.   Gör en kostnadsberäkning samt äskat stipendiebelopp (maxbelopp/mindre
      belopp; ange summa)
8.   Ange teoretisk bakgrund för projektet
9.   Syfte/frågeställning
10. Metod: urval/instrument/procedur/statistik
11. Etik: reflektion (Den sökande ansvarar själv för att följa aktuella regler och
      riktlinjer för forskning, www.codex.vr.se)
12. Publiceringsform
13. Referenser; litteratur, forskning, pågående liknande projekt

Inkomna ansökningar kommer att vara anonyma när de skickas till granskarna, skriv därför din identitet på separat försättsblad till din ansökan.

Välkommen med ansökan!
Ordf Josefina Hansen

 

 

 

 

Kontaktinformation      |      Etiska regler      |      Länkar      |      Informationsfolder