HYPNOSFÖRENINGEN

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KLINISK HYPNOS – SFKH

Om hypnos   |   Föreningen   |   Utbildning   |   Kollegialt   |   Behandlare
 

 

 

"If a person is not professionally qualified to treat something without hypnosis, then they’re not qualified to treat something with hypnosis, either. First you look for that professional certificate on the wall – physician, dentist, clinical psychologist, or whatever. Then you look for the certificate of hypnosis"

Martin Orne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © SFKH 2011-10-09

 

Upprop från Michael Rundblad, ordförande SFKH och journaliststuderande »»
 

Etiska regler vid användning av hypnos

Svenska föreningen för klinisk hypnos slår vakt om att hypnos används på ett seriöst och samvetsgrant sätt. Alla medlemmar har förbundit sig att leva upp till de etiska riktlinjer som fastställts i stadgarna:

§ 4 ETIK

RF har antagit ISH "Code of Ethics". Uppför sig medlem på sådant sätt att det strider mot dessa etiska krav anmäles detta till styrelsen, som skall vidtaga de åtgärder som befinns lämpliga. Medlem skall ges tillfälle yttra sig innan beslut fattas. Beslut om uteslutning skall vara skriftligt motiverat och antecknas i protokoll. Medlem äger rätt att överklaga styrelsens beslut vid årsmöte.

Att lära sig att använda en hypnosinstruktion kan i princip vem som helst och i mindre seriösa sammanhang lärs hypnos ut på kurser och seminarier, utan att det följs upp vilka förutsättningar deltagarna har att använda hypnos på ett ansvarsfullt sätt.

I alla utbildningar som anordnas av SFKH och de lokala föreningarna läggs stor vikt vid att deltagarna ska ha en professionell grund, oftast som legitimerad yrkesutövare, som bas för användningen av hypnos. Detta för att hypnosbehandling ska kunna integreras med övriga tekniker och metoder för att kunna ge klienten ett så allsidigt professionellt bemötande som möjligt.

Tidigare har "kvacksalverilagen" förhindrat oseriös användning av hypnos, men den lagen är idag ersatt av "Patientsäkerhetslagen (PSL)". Lagen klargör att det är förbjudet att använda hypnos vid undersökning eller behandling, om man ej tillhör hälso- och sjukvårdspersonal (som är utsatt för Socialstyrelsens kontroll).
Läs mer!

Svenska föreningen för klinisk hypnos vänder sig mot all oseriös användning av hypnos och i synnerhet i underhållningssammanhang, där människor under hypnos förnedras och förlöjligas. Själva idén med estradhypnos är att få personer att bete sig på ett sätt de normalt inte skulle – ju löjligare desto roligare.

Läs mer under Code of Ethics, paragraf 4 och under rubriken Estradhypnos.

 

Kontaktinformation      |      Etiska regler      |      Länkar      |      Informationsfolder