HYPNOSFÖRENINGEN

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KLINISK HYPNOS – SFKH

Om hypnos   |   Föreningen   |   Utbildning   |   Kollegialt   |   Behandlare
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © SFKH 2019-01-25

 

SFKH Handledar- och lärarutbildning i Göteborg

Start 8-9 februari 2019

Ger behörighet att handleda och undervisa i psykoterapi på legitimationsgrundande psykoterapiprogram, kompetens att handleda vård- och omsorgspersonal, samt grupper och ledare i organisationer.
Extra meriterande: Kursen ger 120 credit points i European Society of Hypnosis (ESH) och utgör dessutom ett delmoment i certifiering till lärare och handledare i EST-International.Utbildningen är ackrediterad av Sveriges Psykologförbund som specialistkurs för psykologer »»

Teori- och övningsseminarier 100 x 45 min
Handledningsmetodik, etik, pedagogik, grupp- och organisationspsykologi, vetenskapsteoriska perspektiv, imaginativa metoder.
Handledning 80 x 40 min i grupp, på deltagernas handledningsärenden.
Egna uppdrag som handledare, tre-fyra terminer.
Egen presentation/rapport.

Lärandemål

Kunskap om
 • Etiska frågor som berör handledning, undervisning och behandling.
 • Grupp- och organisationspsykologi, förändringsmotstånd och -processer.
 • Organisatorisk kontext som påverkar handledningsprocessen.

Förmåga att
 • Uppfatta den handleddes behov och formulera syfte, arbetssätt och ramar
    i en förtroendefull relation.
 • Hjälpa den handledde att finna sin professionella stil i ett reflekterande
    medvetandegörande klimat.
 • Hjälpa den handledde att förstå sina klienters/patienters behov och använda
    den förståelsen till gagn för deras utveckling.
 • Observera och tolka egna känslor och reaktioner samt ge akt på hur dessa
    påverkar de handledda.
 • Fördjupa handledningen med imaginativa metoder
 • Dokumentera någon aspekt av handledning, från egna handledningsuppdrag.
 • Lära ut, förmedla kunskap och motivera.

Innehåll
 • Etiska riktlinjer inom omsorg, vård och behandling. Etiska ställningstaganden
    i samband med handledning, undervisning och uppdragsavtal. Lagstiftning
    rörande journalföring och sekretess.
 • Litteraturdiskussioner. Muntlig presentation i grupp med feedback.
 • Faktorer som påverkar samarbetet: överföring, motöverföring,
    medveten/omedveten kommunikation, hållande, konfrontation, tolkning.
    Faktorer hos handledare och handledd som påverkar handledningen.
 • Repetition av tidigare kompetens i imaginativ metodik. Imaginativa övningar
    med diskussion kring tillämpning.
 • Handledning i organisationer. Makt- och konflikthantering. Undervisning med
    fallbeskrivningar och litteraturdiskussion.
 • Eget arbete/presentation av pedagogisk, diskuterande, praktisk eller teoretisk
    karaktär.
 • Handledning på handledning: 80 handledningstimmar i grupp med 4 studerande.
    Deltagaren handleder personal eller studerande inom vård, omsorg eller
    behandling. Varje deltagare ska ha två handledningsuppdrag varav ett skall
    omfatta två-fyra terminer. Deltagaren ordnar själv sina handledningsuppdrag
    och eftersträvar att ha en individuell och en grupphandledning. Handledning
    för chefer och pedagoger kan ingå.

EXAMINATION

Etik
Reflektera kring etiska dilemman som kan uppstå i behandling, undervisning och handledning.

Pedagogik
Muntlig presentation av egen uppsats. Aktivt deltagande i diskussion om lärandets natur, samt hur psykologisk kunskap förmedlas till kolleger och allmänhet.

Handledningsmetodik
Muntligt eller skriftligt visa en medvetenhet om hur ramar, process och relation påverkar handledningen, t.ex. i utbildningshandledning respektive konsultationshandledning. Visad medvetenhet om hur psykologen som handledare för psykologkandidater kan vara förebild och inspirationskälla.

Grupp- och organisationspsykologi
Hemskrivning med redovisning i grupp. Deltagande i diskussion om psykologkårens gränsdragningar mellan roller som konsult, pedagog och behandlingshandledare.

Uppsats
Dokumentation av någon aspekt av handledning utifrån psykologisk teori, eget handledningsuppdrag eller andra handledares dokumenterade erfarenhet.

Handledning på handledning
Individuellt och i grupp. Minst 80 % närvaro. Uppvisad förmåga att reflektera kring sina handledningsuppdrag utifrån kursens mål och syfte.

FASTA LÄRARE

Fasta lärare med ansvar för undervisning, handledning och examination.
Utbildningsansvarig & handledare: Susanna Carolusson, leg. psykolog & leg. psykoterapeut. HLU-dipl GPI.
Examinator & lärare: Stefan Fransson, leg. psykolog & leg. psykoterapeut, specialist klinisk psykologi. HLU-dipl GPI.
Övriga lärare: Lars Wåxberg, psykiatrisjuksköterska, leg psykoterapeut. HLU-dipl GPI.
Roxana Furberg, leg psykolog, leg. psykoterapeut. HLU-dipl SFKH.
Göran Skarman, leg psykolog, specialist arbetslivspsykologi..

PRELIMINÄR LITTERATUR + INDIVIDUELLA TILLVAL

Handledning utifrån systemisk och dynamisk teori-praktik.
Handledning med imaginativ metodik.
Artiklar om psykoanalytiskt orienterad handledning.
Artiklar om gruppdynamik, organisation.
Böcker om grupp och organisation.
Forskning och klinisk utveckling.
Pedagogik och organisation, individuella val.
Klinisk fördjupning, individuella val.

Kursavgift

17 000:- per termin plus moms. Inkluderar kursartiklar, handledning och examination.

KURSLITTERATUR

Byreus, Katrin (2012) Kreativa metoder för handledning. Liber.

Cajvert, Lilja. Behandlarens kreativa rum. Om handledning. Studentlitteratur.

Carolusson, S. (2003) Hypnos och Överföring i behandling av depression. Insikten, 1-2003, 36-43.

Carolusson S. Självkännedom minskar risken för motöverföring. Psykologtidningen 15,2004, 4-7.

Carolusson, S. (2006) Evidens, enligt vems vetenskapsteori? Psykologtidningen. 9, 2006. s.25.

Carolusson, S.(2006) Gammal kunskap i nya kläder av senaste mode. Insikten 4, 2006. 45-48

Carolusson S. & Fransson S. Handledar- och Läraretik i SFKH. 2 s. opubl.

Dahlin, O. Extraktiv introjektion i handledning. Ur Psykisk Hälsa, 1993, 3. s 185-191. 7 s.

Etiska Riktlinjer för Psykoterapihandledare, antagna av RPC 2/4 2011. 2 s.

Fransson, S. & Lagerlöf, M. Parallella Påverkansfenomen i Handledning och Teamarbete. Hypnosnytt, dec 1995.

Jäderbrant, P Motöverföring är inte bara något mot överföring. INSIKTEN, 1, 2004, 21-29.

Lohad, Moohi. (2000) Creative Supervision. London: Jessica Kingsley Publ.

McWilliams, N Narcissistic Pathology of Everyday Life: The denial of remorse and gratitude. Contemporary Psychoanalysis, vol 26, no 3, 1990. Pp 430-451.

McWilliams N Patients for Life: The case for devotion. The Psychotherapy Patient. Vol 3, nr 1, 1986. Pp 55-69. Haworth Press Inc.

Milne, D. (2009). Evidence-based clinical supervision. Principals and practice. New Jersey: Wiley-Blackwell. (ISBN: 978-1-4051-58497). 288 s.

Nathanson, D. Skam medkänsla och ”borderlinepersonlighet”. Ur Lukasbrev, s 2-31.

Schmolke, M & Hoffmann, N. Archives of Psychiatry and Psychotherapy, 2014; 3: 59–63

Margit Schmolke, Nataly Hoffmann: Training and Research Institute of the German Academy for Psychoanalysis (DAP), Dynamic Psychiatric Hospital Menterschwaige, Munich.

Searles H The informational value of the supervisor´s emotional experiences. Psychiatry, vol 18, 1955, pp. 135-46, separat kopia.

Searles H Problems of Psychoanalytic Supervision. Science and Psychoanalysis, vol 5, 1962, New York Grune & Stratton, separat kopia.

Skarman, Göran. (2011) Handledning för professionell utveckling. Isbn 9789147099573

Svedberg, Lars. 2002/2012. Gruppsykologi: om grupper, organisationer och ledarskap. Studentlitteratur AB. ISBN 9144041543 / 91-44-04154-3

Thorsén, H. Makt och etik i psykoterapeutens arbete. Insikten nr 2-2007, s 17-28.

Vikström, B. Harold Searles och nutida relationellt inriktad handledning. INSIKTEN 5, 2009, s 6-18.

Wåxberg, L. Våga fråga om relationen! Examensuppsats HLU, 2005, Linnéstadens PsykoterapiInstitut.

Ögren, M-L, Apelman, A, Klawitter, M. Gruppen i Psykoterapihandledning. INSIKTEN, 4, 1999. 17-26.

Milne, D.L., Sheikh, A.I., Pattison, S., Wilkinson, A. (2011). Evidence-based training for clinical supervisors: A systematic review of 11 controlled studies. The Clinical Supervisor, 30, 53-71.18 s.

Steinfield, B.I., Coffman, S.J., Keyes, J.A. (2009). Implementation of an evidence-based practice in a clinical setting: What happens when you get there? Professional Psychology: Research and Practice, 40:4,410-416. 6 s.

Referenslitteratur, tips för individuell fördjupning

Hunsley, J. (2007) Addressing key challenges in evidence-based practice in psychology. Professional Psychology: Research and Practice, 38, s. 113-121. 8 s

Schore, A. (2003). Dysregulation and Disorders of the Self. New York: Norton

Socialstyrelsens riktlinjer för behandling.

Stern, D. N. (2004). The present moment in psychotherapy and everyday life. New York: Norton. Svensk översättning: (2005). Ögonblickets psykologi. Stockholm: Natur och Kultur.

Argyris, Chris (1991) Teaching Smart People How to Learn. REFLECTIONS, vol 4, 2, 4-15.

Berne, E. (1964/2004) Games People Play.

Näslund, J. (2004) Insyn i grupphandledning. Linköping Studies in Education and Psychology no 96, 2004. http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:22743/FULLTEXT01.pdf

Gerge, A. Med empatin bevarad - varför handledning är nödvändig. ISBN 978-91-978659-5-1

Wrangsjö, B. (red) (2006) Handledares erfarenheter i psykoterapi och psykosocialt arbete. Uppsala: Mareld.

Tillval: Individuell fördjupningslitteratur för uppsatsarbetet ca 1000 sidor.

 

 

Kontaktinformation      |      Etiska regler      |      Länkar      |      Informationsfolder