HYPNOSFÖRENINGEN

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KLINISK HYPNOS – SFKH

Om hypnos   |   Föreningen   |   Utbildning   |   Kollegialt   |   Behandlare
 

 

 

 

 

 

 

 

Flavio G. Di Leone. Ego State Therapy. Interview with Susanna Carolusson. Italian Journal of Hypnosis, 2/2015.
[Även på italienska: Rivista Italiana di Ipnosi (ny sida)]

 

 

 

 

 

 

Copyright © SFKH 2019-03-03

Avancerad kurs i Ego State Therapy

Kursstart 16–17 maj 2019

Därefter: 5–6/9, 17-18/10, 28-29/11 2019.

(Motsv kurs för psykoterapeuter utan psykologutbildning, eller psykologer som inte söker specialistkursen, startar tidigast hösten 2019.)

 

Bakgrund

Ego State Terapi (EST), byggdes upp av Jack och Helen Watkins 1980-90 och spreds snabbt internationellt. Många av deras elever bildade egna skolor, med det gemensamma att man fokuserar på delar av jaget i inre konflikt och dissociation som försvar mot obearbetat trauma. Watkins lutade sig mot analytisk jag-psykologi enligt Paul Federn, och teorin är som hand i handske med aktuell neuropsykologisk forskning om tillståndsbundna associationsbanor och dissociation. Metoden bidrar till att lösa upp djupt rotade symptom och uppnå reparerande integration. Effektivt vid t.ex. komplex traumatisering, ångest, tvång, missbruk, dissociation och DID. EST är en kreativ, gestaltande, begripliggörande metod som också faciliterar lekresurser. Tillämpas på vuxna och barn. Evidenspublikationer har stärkt den kliniska erfarenheten. Begär separat lista över publikationer.

Internationellt samarbete

Ego State Therapy International (ESTI) grundades i Heidelberg 2011. ESTI samordnar certifierande utbildningar för 15 länder i Europa, Australien, Asien, Nordamerika och Afrika.

Avancerad kurs i Ego State-terapi

Kursstart 16–17 maj 2019, omgång 5

SYFTE: att ge kompetens att bedriva evidensbaserad egostate-terapi, som ett diagnostiskt hjälpmedel och som en effektiv hypnosbaserad metod, som även visat sig användbar inom ramen för PDT, KBT och systemteori, i patientsäker behandling.

Kursplan

Ego State Terapi, 70 tim. 8 förlängda kursdagar med teori, demonstrationer och övningar. Denna omgång ges startdagen innan sommaruppehåll, därefter 7 tillfällen var tredje vecka. Innehåll: Ego State Terapi; teori och tillämpning. Kursen ges under överinseende av SFKH styrelse och certifierat lärarkollegium.

Handledning på patientarbete, i grupp, 20 tim hos lärare/ handledare med ESTI-certifiering. Deltagares egna patienter handleds.

Individuell erfarenhet som klient 4 tim hos en Ego State-certifierad terapeut. Betalas separat.

Förkunskapskrav

Lärandemål och Examinationsformer

LM 1: Att få kunskap om teori och klinisk evidens för Ego State terapi (nedan EST) med direkt eller indirekt hypnos (fokusering), med betoning på kunskap om traumarelaterad problematik, dissociation och ångest.

Godkänt ges elever som

LM 2: Att få kompetens att utforma EST inom ramen för patientsäker vård; kompetens att bedöma när och hur EST förstärker behandlingseffekten, samt kunna tillämpa metoden med hänsyn till klientens resurser.

Godkänt ges elever som

LM 3: Att tillägna sig metoder för kvalitetssäkring, specifikt i behandling där EST ingår. Att förankra kvalitetssäkring enligt psykologyrkets riktlinjer för etiska ställningstaganden.

Godkänt ges elever som

Kursintyg och ESTI certifikatet tilldelas endast kursdeltagare som uppnått godkänt resultat i examination och närvaro. Eftersläpande moment examineras mot extra avgift.

Omfattning och avgift

Kurs: 100 tim. Start torsdag–fredag 16–17 maj 2019. Därefter 4 tvådagarstillfällen under höstterminen.

Fallseminarier med grupphandledning ingår.

Plats: Göteborg, centralt.

Kostnad, ej specialistkurs: 34 400:- + moms, (kan delas upp i två terminsfakturor). Ingår: Frukt, drycker, bröd. Kursartiklar, individuell examination och kursbevis. Ingår ej: Lunch, kursböcker, egenterapin. 4 tim egenterapi kan på begäran läggas på kursfakturan.

 

Kursinnehåll

METOD: TEORIPASS, DEMONSTRATIONER, ÖVNINGAR, DISKUSSION OCH HANDLEDNING PÅ EGEN PRAKTIK.

Innehåll kopplat till Lärandemål 1: EST, bakgrund och framväxt. Från psykoanalytisk del-jagsteori (Paul Federn) till modern neuropsykologiskt baserad teori
Neuropsykologisk teori om tillståndsbundna (state-bound) fenomen. Indikationer för EST: Psykisk konflikt, anknytningsbrist, dissociativa symptom, motstånd, ambivalens, existentiell, skuld- och traumarelaterad ångest, utmattning med identitetskris. Psykosomatik och stressrelaterade kroppssymptom. Relations- och anknytningsbrister vid komplex trauma. Dissociation som omedvetet försvar. Hur hypnos ger tillgång till preverbala eller förnekade aspekter. Fasspecifika processer. Safety – Activation – Reparation – Integration.

Innehåll kopplat till Lärandemål 2: Demonstrationer och färdighetsövningar
Stolsövning, ”mötesrummet”, intervjuteknik med deljag, affektbro, silent abreaction, hypnos, fingersignal, bild- & drömarbete. Hur integration sker. Ramen och relationen: Emotionell närvaro – struktur, hållande och ramar. Överföringsarbete. Hur skapa terapeutisk allians med olika deljag.

Innehåll kopplat till Lärandemål 3: Kvalitetssäkring och patientsäkerhet
Hur undvika re-traumatisering: acceptans, upprätthålla skyddsfunktioner, dosering av förändring och psykologens aktiva stödfunktion. Att involvera patienten i kontinuerlig utvärdering; aktivt stärka patientens delaktighet i behandlingsprocessen. Ramen och relationen: Emotionell närvaro – struktur, hållande och ramar. Överföringsarbete.

 

Egenterapi: 4 tim hos leg psykolog/psykoterapeut & certifierad EST-terapeut.

Eget arbete: Eget patientarbete. Skriftliga redogörelser om litteraturstudier, egna reflektioner, integration teori–praktik.

Fallseminarier/handledning i grupp om max 6 deltagare i anslutning till varje kurstillfälle.

Examination

Examination för samtliga tre läromål sker muntligt och skriftligt med fokus på kriterierna för Godkänt (se Lärandemål ).

Lärare och handledare

Susanna Carolusson, psykolog, psykoterapeut, handledare, kursansvarig, EST-certifierad lärare & handledare
Hedda Sandemose, psykolog, psykoterapeut, Köpenhamn, EST-certifierad lärare
Ulla Byegård, psykolog, psykoterapeut, certifierad EST-terapeut.
Sya Tien Redman, socionom, psykoterapeut, handledare, EST-certifierad lärare
Examinator och lärare: Sofia Strand, psykolog, specialist klinisk psykologi, EST-certifierad lärare & handledare.

Utvärderingsförfarande

Kontinuerlig utvärdering sker löpande, i form av feedback från gruppen till läraren vid varje kurstillfälle.
Slututvärdering: Standardformulär fylls i sista kursdagen och skickas anonymt till en handläggare i SFKH styrelse, som sammanställer och delger resultatet till lärarkollegiet och deltagarna.

Evidens

Begär särskild lista. susanna@carolusson.se.

 

Litteratur, c:a 1000 sidor, PRELIMINÄR, uppdateras innan kursstart

 

Alladin, Assan (2014) Healing the Wounded Self: Combining Hypnotherapy With Ego State Therapy, American Journal of Clinical Hypnosis, 56:1, 3-22.

Barabasz, A., Barabasz, M., Christensen, C., French B., & Watkins, J.G. (2012). Efficacy of Single-Session Abreactive Ego State Therapy for Combat Stress Injury, PTSD, and ASD. International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, 61:1, 1-19.

Carolusson, Susanna. Hypnosis and transference in the treatment of depression, Hypnos vol XXV, 2, 1998, 78-86.

Christensen, C., Barabasz, A., & Barabasz, M. (2012). Efficacy of Abreactive Ego State Therapy for PTSD: Trauma Resolution, Depression, and Anxiety. International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, 61:1, 20-37.

Emmerson, G. (2003, 2007). Ego State Therapy. CrownHouse Publishing.

Frederick, C. (2005) Selected Topics in Ego State Therapy. International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, 53(4), 339-429.

Herman, J.L. (1992). Trauma and Recovery (Sv: Trauma och tillfrisknande), N.Y., Basic Books.

Krakauer, Sara. The therapeutic release of anger. Helen Watkins’ silent abreaction and subsequent elaborations of the anger rock. International Journal of Experimental Hypnosis, vol 57, 1, 2009. 47-63.

Kluft, Richard P. Hypnosis in the treatment of Dissociative Identity Disorder and Allied States: an overview and case study. South African Journal of Psychology, 42(2), 2012, pp. 146-155

Phillips, Maggie & Frederick, Claire (2010). Ego State therapy and Mind Body Healing. E-book.

Redman, Sya Tien (2017). EgoStateTerapi i tid och rum. Sthlm: Reach Out.

Watkins John & Watkins Helen. A comparison of hidden observers, ego states and multiple personalities. Hypnos, vol XIX, 4, 1992, 215-221.

Watkins, J. The Affect Bridge: a hypnoanalytic technique. IJCEH 1971, vol XIX, no1, 21-27.

Watkins, H. Ego State Therapy: An overview. American Journal of Clinical Hypnosis vol 34,4, april 1993, p 232-240

Wieland, S. (Ed). (2011). Dissociation in Traumatized children and adolescents: Theory and Clinical Interventions. New York: Routledge Press.

Plus studiematerial.

 

 

 

Kontaktinformation      |      Etiska regler      |      Länkar      |      Informationsfolder