HYPNOSFÖRENINGEN

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KLINISK HYPNOS – SFKH

Om hypnos   |   Föreningen   |   Utbildning   |   Kollegialt   |   Behandlare
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utbildningsenkät

För att utvärdera SFKH:s utbildningar ska alla deltagare ha möjlighet att föra fram sina synpunkter.

Nedanstående enkät delas ut till alla som går våra utbildningar. Den skickas till styrelsen, via Markus Erosson, Västgötagatan 2 c, 722 11 Västerås.

För att garantera anonymitet får kursledare och deltagare endast del av resultaten i sammanställd form.

.pdf Utbildningsenkät

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © SFKH 2023-04-06


2-årig utbildning i klinisk medicinsk hypnos i Göteborg

Start ej fastställd. Intresseanmälan skickas till: Lill Molén, ordf, lill@molen.org

Västra Kretsen, SFKH, planerar ytterligare en tvåårig utbildning i Klinisk medicinsk Hypnos.

Förkunskapskrav: Genomgången Grundutbildning i Klinisk Hypnos del 1 och 2. Minst Steg 1-utbildning i psykoterapi samt medlemskap i SFKH är obligatoriskt.

Kursen ger behörighet till europeiskt certifikat att självständigt behandla med hypnos inom ramen för aktuell vårdprofession; 200 tim inkl Grundkursen.

Lärare

Examinator och lärare: Stefan Fransson, leg psykolog, specialist klinisk psykologi, leg psykoterapeut, handledar- och lärarkompetens, hedersmedlem, tidigare ordförande SFKH.

Övr lärare: Psykolog och psykoterapeut Susanna Carolusson, tidigare ordförande och hedersmedlem i SFKH samt föreningens representant i European Society of Hypnosis, vice ordförande i ESTI. Handledar- och lärarkompetens.

Tillkommer ytterligare välmeriterade lärarkollegor.

KURSPLAN

136 tim. lärarledd undervisning varav 28 tim handledning och 28 tim grupparbete.
14 kurstillfällen á 7,5 lektionstimmar, 2 kurstillfällen 14-15 lektionstimmar.
Åtta kurstillfällen per år. Sju lördagar och en lörd-sönd i mars månad båda åren.

Kursstart: Start ej fastställd. Intresseanmälan skickas till: Lill Molén, ordf, lill@molen.org

Kurstider: (tidigare kurs)

Lördagar 9:00–10:30 handledning resp. grupparbete parallellt i mindre grupp. 10:45–12:15, 13:30–16:15 undervisning. Deltagarna fördelas på handledningsgrupp innan kursstart. Om deltagarantalet överstiger 10 används även lördagar 16:30–18:00 för handledning och smågruppsarbete. Starka önskemål att tillhöra morgon- eller eftermiddagsgrupp framförs i ansökan.

Syftet med kursen är att ge deltagarna fördjupad kompetens att bedriva evidensbaserad klinisk hypnos, behärska imaginativa diagnostiska metoder som komplement i utredning och bedömning, samt använda fokuserande effektiva hypnosbaserade metoder i patientsäker psykologisk och psykoterapeutisk vård och behandling.

Innehåll

Hypnoanalys. Hypnos med fokus på emotionell bearbetning. Överföringens betydelse i hypnos. Tolkningens plats.

Ego State-terapi, medelnivå. Tillämpning: Beslutsångest, dissociation, tvång, missbruk, depression, trauma. Bipolär diagnos.

Imaginativa metoder. Tillämpning: fobier, ångest, stressrelaterad sjukdom, migrän, symptom i samband med hjärnskador.

Affektbro. Tillämpning: Trauma, svårförklarlig smärta, panikångest.

Reparation av anknytningsbrister, åldersregression och bearbetning. Tillämpning: Depression, ångest, tvång, ätstörning.

Psykosomatik och kroppsfokus. Andning, autogen träning, kroppskännedom.

Bildterapi. Tillämpning: Alla motiverade, barn- och ungdomar.

Existentiellt: Andlighet, professionellt bemötande av religiösa föreställningar.

Jag/resurs-stärkande metoder. Tillämpning: Bristande självaktning.

Integration av metoder och terapeutens hållandefunktion; Ego State-terapi med affektbro, åldersregression, jag-stärkande inre bilder. Tillämpning: Trauma, utmattning, depression, anknytningsbrist, stress, psykosomatik.

Vetenskapsteori: Vad läker? "Corrective emotional experience", insikt, reparation av självkänsla, tillit, anknytning, neurologisk reglering.

Hypnos med ungdomar ryms under de flesta punkter, om intresse finns.

Anpassning till deltagarnas behov och vad uppdragsgivarna efterfrågar.

Lärandemål och Examinationsformer
i syfte att bedöma om målen uppnåtts

Lärandemål 1: Att behärska klinisk hypnos som metod och flexibelt anpassa teknikerna utifrån problem, diagnos, mål, resurser samt individuella, kulturella och sociala förutsättningar.

Godkänt ges elever som i handledning uppvisat förmåga att reflektera kring klienter, med avseende på diagnos och problemformulering som grund för hur hypnos modifieras efter klientens motivation och förutsättningar,
i handledning uppvisat förmåga att intensifiera och effektivisera behandlingen med hjälp av hypnos, i arbete med egna klienter.

Lärandemål 2: Att få kompetens att utforma hypnosmetoder inom ramen för patientsäker vård

Godkänt ges elever som i kursens upplevelsebaserade övningsmoment och i handledning visat respekt för metodernas kraftfullhet och lärt sig använda hypnos tryggt och med en medvetenhet om behandlingsrelationens avgörande betydelse för patientens säkerhet, tillit och trygghet

Lärandemål 3: Att tillägna sig metoder för kvalitetssäkring i behandling där hypnosbaserade tekniker ingår

Godkänt ges elever som aktivt deltagit i muntlig gruppdiskussion eller formulerat en skriftlig diskussion om vilka kvalitetssäkringsinstrument som är tillämpliga i det egna arbetet, med fokus på klienters kontinuerliga utvärdering av behandlingsrelation och metodval

Lärandemål 4: Att få kompetens att bedöma om, när och hur hypnos kan tillämpas för att intensifiera och fördjupa effekten av kognitiv, psykodynamisk, existentiell, relations-, beteende- och lösningsfokuserade behandlingsmetoder

Godkänt ges elever som i skriftlig rapport uppvisat kunskap om hur hypnos effektiviserar behandlingen inom det område eleven tjänstgör och i den inriktning/skolbildning där eleven har sin psykoterapeutiska basutbildning.

Lärandemål 5: Att få kompetens att använda hypnos för att nå insikt, stärka slumrande resurser, finna kreativa lösningar, lindra/hantera ångest och stress, samt förändra oönskade symptom och attityder.

Godkänt ges elever som aktivt deltagit i lärarledda övningar där färdighet tränats och i terapeutpositionen visat förmåga att utforma hypnostekniker för att möjliggöra emotionellt laddad insikt, finna resurser som inte kommit till uttryck i samtal, locka fram kreativa möjligheter, lindra, förstå och hantera ångest och stress, samt även behärska hypnostekniker för förändring av symptom och attityder.

Kursavgift: 10 000:- per termin plus moms. Undervisning, grupphandledning 28 tim, gruppseminarier 28 tim, fika med bröd och frukt, samt examination på grupp- och individuell nivå ingår.

Behörighetskrav: Medlemskap i SFKH och Grundkurs 64 t i Klinisk Hypnos.

Litteraturlista

(Meddelas för varje termin)

Barabasz, A. & Watkins, J. (2005). Hypnotherapeutic Techniques 2nd.ed. Sussex/ New York: Brunner-Routledge. www.brunner-routledge.co.uk

Brown & Fromm (1986). Hypnotherapy and Hypnoanalysis. Earlbaum. 327 s.

Carolusson, S. (2002). Det finns någon därinne. Om vård, värde, och värderingar vid förvärvad hjärnskada. Lund: Studentlitteratur/Adlibris.

Carolusson, S Hypnos och överföring i behandling av depression. Insikten, 1, 2003, 36-43
Carolusson, S. (2005). Hypnosis in Psychosomatic Medicine; IBS. Hypnos, vol XXXII, 4, pp 191-197. ISSN 0282-5090

Carolusson, S. (2012) Burnout and Analytical Hypnosis. Archives of Psychiatry. http://www.carolussons.se/dokument/BurnoutPaper.pdf

Carolusson, S. (2014). Dynamic Hypnosis, IBS, and the Value of Individualizing Treatment: A Clinical Perspective. International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, 62:2, 145-163

Emmerson, G. (2009/2010) Ego State Therapy. Crownhouse Publ. Ltd.

Erskine, R.G. & Trautmann, R.L. (1996). Integrativ psykoterapi - teori och metod. Ur: Transactional Analysis Journal, Volume 26, Number 4, October 1996, pp. 316-328. (Översättning: Sten Lindgren, Susanna Carolusson)

Ewin, D. & Eimer, B. (2006). Ideomotor signals for rapid hypnoanalysis. A how-to manual. Springfield, Illinois: Charles C Thomas Publisher Ltd.

Fransson, S. Shorrövningar. Kompendium.

Hunter, M.E. (1988). Daydreams for discovery. A manual for hypnotherapists. West Vancouver, B. C: Sea Walk Press Ltd.

Short, D. & Erickson B.A. (2005). Hope and resiliency. Understanding the Psychotherapeutic Strategies of Milton H. Erickson. London: Crownhouse Publ. Ltd.

Shorr, J.E. (1998). The psychologist’s imagination and the fantastic world of imagery. Santa Barbara. California: Fithian press.

Watkins, J.G. & Watkins, H.H. (1997). Ego states theory and therapy. New York: W.W. Norton and Company.

Watzlawick, P., Weakland, J., & Fisch, R. (1978). Förändring - att ställa och lösa problem. Stockholm: Natur & Kultur

Tillkommer c:a 100 sidor instuderingsmaterial om aktuell klinisk och experimentell forskning om hypnos vid olika tillstånd och diagnoser, vetenskapsteori, etik, mm inom ramen för kursplanen.

HypnosNytt. Svenska Föreningen för Klinisk Hypnos. Örebro: Welins.

International Journal of Clinical and experimental Hypnosis.

EXAMINATION

För godkänt resultat krävs:
Minst 75 % närvaro i undervisning. Professionellt omdöme i övningar och ärendeseminarier. Godkänd skriftlig individuell hemuppgift och muntlig redovisning.

Lärandemålen examineras i form av skriftlig individuell hemuppgift och examinationsseminarier i grupp.

Intresseanmälan skickas till: Lill Molén, ordf, lill@molen.org

Kontakt och information: kansli@hypnosforeningen.se.

 

 

2-årig utbildning i klinisk hypnos
i Stockholm med start 7-8 maj 2022

Östra kretsen av SFKH anordnar en 2-årig utbildning i klinisk hypnos, 136 timmar, för dem som gått 64 timmar grundkurs eller motsvarande. För att delta krävs förutom grundkursen i hypnos, minst Steg 1-utbildning i psykoterapi samt medlemskap i SFKH.

Kursplan

136 timmar lärarledd undervisning varav 21 timmar handledning.
Åtta kurstillfällen á 16 lektionstimmar samt ett kurstillfälle om åtta lektionstimmar. De åtta kurstillfällena är förlagda till lördag och söndag, två gånger per termin.

Kurstider: Dag ett 10–17, dag två 9–16. Handledning i mindre grupp ingår i denna kurstid.

Kursstart: 7–8 maj.
OBS!
Kursstarten kan komma att skjutas upp om smittläget inte tillåter fysiska möten.

Datum hösten 2022: 27–28 augusti 2022 samt 29–30 oktober 2022. Övriga datum fastställs i samråd med kursgruppen.

Målsättning

Deltagarna ska efter utbildningen ha kunskap och färdighet att på ett ansvarsfullt sätt använda hypnos i ett psykoterapeutiskt arbete med olika patientkategorier. Stort utrymme ges åt praktiska övningar, demonstrationer och falldragningar. Målsättningen är att deltagarna under kursens gång ska kunna integrera hypnos i pågående klientarbete. Utbildningen syftar till att var och en ska finna sin unika stil som hypnosterapeut. Kursledarna följer gruppen genom hela kursen. Vår erfarenhet är att det främjar deltagarnas personliga utveckling. Genom aktivt deltagande i demonstrationer och rollspel ges möjlighet att också arbeta med egna teman.

Exempel på kursinnehåll

Utrymme finns att ta upp teman utifrån deltagarnas specifika intressen och behov.

Examination

För godkänt resultat krävs närvaro vid alla kurstillfällen. Enstaka frånvaro kan tas igen genom ersättningsuppgift. Uppvisande av professionellt omdöme i övningar, seminarier och under handledning.

Deltagarna skriver en patientrapport över en terapeutisk process där hypnos har använts. Dessutom ska var och en skriva en mindre uppsats på valfri frågeställning med hypnosanknytning samt litteraturhänvisning. Litteratur meddelas senare.

Kursavgift

42 000 kronor plus moms. Inkluderar kostnader för 21 timmar handledning i grupp. Delbetalning uppdelat på två eller fyra tillfällen möjligt.

Kursansvariga

Eva Eriksson-Block och Ann Wilkens är kursansvariga och huvudlärare. Båda med lång erfarenhet av att använda hypnos i patientarbete och av handledning och undervisning.

Eva Eriksson-Block, leg psykolog, cert EMDR-terapeut och cert. hypnosterapeut med bred och lång erfarenhet av arbete med ungdomar och vuxna med psykologisk problematik, såsom ångest, trauma och psykosomatik. Medförfattare i böckerna Klinisk hypnos vid smärtbehandling: metod och evidens, (Gerge & Rosén red., 2011), Vad har du varit med om: PTSD och dissociation hos barn och unga. Förekomst, diagnostik och behandling (Gerge, red., 2013) och Hälsofrämjande kommunikation i vård och omsorg (Gerge, red., 2013). Kontakt: eva.eriksson-block@telia.com, www.psykologsamtal.se. Tel: 072-242 77 77.

Ann Wilkens, fil kand, leg psykoterapeut och cert. hypnosterapeut. Ann har integrerat hypnos i sitt psykoterapeutiska arbete sedan 25 år. Hon har lång erfarenhet av arbete med patienter med komplex traumatisering och dissociation. Hon har särskilt arbetat med sexuell traumatisering, våld i nära relationer och anknytningstrauma samt handleder och föreläser inom dessa områden. Kontakt: annwilkens3@gmail.com, www.hypnosochterapi.se. Tel: 070-777 53 94.

Christina Lillieroth, leg psykolog, spec i klinisk psykologi, leg psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi. Christina är även hypnosterapeut, cert EMDR-terapeut och cert inom Somatic Experiencing. Sedan 25 år driver hon en privat psykoterapipraktik på Södermalm i Stockholm. Medförfattare i Hälsofrämjande kommunikation i vård och omsorg (Gerge, red. 2013).

Därutöver kommer externa lärare att medverka.

Anmälan

skickas senast den 15 mars 2022 till: annwilkens3@gmail.com.

För frågor kontakta någon av de kursansvariga.

 

 

Kontaktinformation      |      Etiska regler      |      Länkar      |      Informationsfolder