HYPNOSFÖRENINGEN

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KLINISK HYPNOS – SFKH

Om hypnos   |   Föreningen   |   Utbildning   |   Kollegialt   |   Behandlare
 

 

 

 

 

 

 

Grundkurs i Stockholm
Start 25 april 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © SFKH 2019-02-24

 

 

Östra kretsen

Information från Östra kretsen

 

Välkomna till ett nytt verksamhetsår med hypnosföreningens Östra krets! Här är information om kommande aktiviteter och kallelse till vårt årsmöte.

Om du inte redan anmält dig till nästa medlemsmöte är det hög tid att göra det nu.

Ickeverbala metoder
i psykoterapi

Medlemsträff 13 februari 2019
kl 18:00–ca 20:00

Björn Enqvist, leg tandläkare, med dr och leg psykoterapeut inleder ett samtal om olika icke-verbala metoder som kan användas separat eller i kombination med hypnos.

Det handlar bland annat om Ideomotoriska signaler, Galvanic Skinrespons, Ideosensoriska processer och Passes. Björn har intresserat sig för utvecklingen inom området från Mesmer och framåt.

Hur kan vi se på dessa fenomen idag? Björn introducerar ämnet och ger exempel från eget patientarbete.

Varmt välkommen att delta i ett samtal tillsammans med Björn den 13 februari kl 18.00.

Lokal: Kattgränd, ingång mellan nummer 1 och 3. Kaffe, te och smörgås till självkostnadspris.

Anmäl dig senast den 8 februari till annwilkens3@gmail.com

 

Medlemsmöte/Vårträff

planerat till den 15 maj. Notera datum så kommer mer information längre fram.

 

Kallelse till årsmöte för SFKH Östra kretsen

Onsdagen den 10 april 2019, 18:30

Lokal: Möteskontoret, S:t Eriksgatan 9. Lokal i hörnet nedanför nr 9. Föreningen bjuder på kaffe, te och smörgås.

Dagordning

 1. Årsmötets öppnande
 2. Val av ordförande för årsmötet
 3. Val av sekreterare för årsmötet
 4. Val av protokolljusterare tillika rösträknare
 5. Fråga om årsmötets behöriga utlysning
 6. Fastställande av dagordning
 7. Föredragande av styrelsens verksamhetsberättelse samt fråga om dess
     godkännande
 8. Föredragande av bokslut och årsredovisning samt fråga om dess godkännande
 9. Föredragande av revisionsberättelse samt dess godkännande
 10. Föredragande av resultat- och balansräkning samt dess godkännande
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna årets förvaltning
 12. Fastställande av budget
 13. Fastställande av årsavgiften
 14. Val av styrelse/suppleanter
 15. Val av revisor/suppleant
 16. Val av valberedning
 17. Övriga frågor
 18. Årsmötet avslutas

Motioner och övriga frågor till dagordningen skickas senast den 27 mars till annwilkens3@gmail.com

Förslag på nya medlemmar i styrelsen meddelas Anna Gerge senast den 10 mars per e-post anna@insidan.se

 

 

SAVE THE DATE:
9-10 mars 2019

För SFKH:s årsmöte i Göteborg!

Mark Jensen, Professor Washington University håller föreläsning och workshop under rubrikerna "Hjärnoscillationer och hypnos: Empiriska fynd och behandlingsimplikationer" och "Hypnos för ökat välbefinnande hos patienter med kronisk smärta".

Mer information kommer!
Västra kretsens styrelse

 

 

 


Styrelsemedlemmar Hypnosföreningen, Östra kretsen

För verksamhetsåret 2018 ser styrelsen i Östra kretsen ut på följande sätt:

Ordförande: Ann Wilkens, annwilkens3@gmail.com
Kassör: Christer Lallerstedt, epost@psykologlallerstedt.se
Ledamot: Louise Ehrenborg, ehrenborglouise2@gmail.com
Ledamot: Eva Eriksson-Block, eva.eriksson-block@telia.com
Ledamot: Dolores Hildebrand, dolores.hildebrand@gmail.com

Ledamot: Elina Flortjärn, elina.flortjarn@ds.se
Suppleant: Jeanette Åberg, sq.inspiro@telia.com

Revisor: Charlotta Junström, charlotta.junstrom@tele2.se
Revisorssuppleant: Ksenia Startseva-Lora

Valberedning: Anna Gerge, anna@insidan.se, sammankallande,
Anna Kharatinova, anna_kharitonova@yahoo.se,
Gabriella Rudstam, gabriella.rudstam@telia.com.

Lokal informationsavgift: 70:– kr
PlusGiro: 79 80 03-0

 

 

Kontaktinformation      |      Etiska regler      |      Länkar      |      Informationsfolder