Hem Kontaktinformation hypnosföreningen SFKH
Om hypnosOm hypnosföreningen SFKHUtbildningsinformationMedlemsinformationFörmedling till behandlare

 

SFKH Handledar- och lärarutbildning i Göteborg

Kursen ger behörighet att undervisa och handleda i psykoterapi på leg-grundande psykoterapiprogram.

Kursen ger 120 credit points i European Society of Hypnosis (ESH) och utgör dessutom ett delmoment i certifiering till lärare och handledare i EST-International (kombinerat med EST advanced, assisterande lärare, paper/artikel).

Innehåll

Teori- och övningsseminarier 150 lektionstimmar
Handledningsmetodik, Etik, Pedagogik och muntligt framförande, Klinisk psykoterapi och imaginativa metoder, Grupp- och organisationspsykologi, Vetenskapsteori och forskning.
Handledning 80 tim i grupp, på studenternas handledningsärenden.
Egna uppdrag som handledare, tre-fyra terminer.
Författande av skriftlig rapport.

ETIK

Lärandemål: kunskap om
 • Etiska frågor som berör handledning, undervisning och behandling.

Innehåll:
 • Etiska riktlinjer för yrkesgrupper verksamma inom vård och psykoterapi.
 • Etiska ställningstaganden i samband med handledning, undervisning och uppdragsavtal.
 • Lagstiftning rörande journalföring och sekretess.

EXAMINATION: Eleven skall i undervisningen och i grupphandledningen, muntligt uppvisa kunskap om gällande lagstiftning och förmåga att reflektera kring etiska dilemman som kan uppstå i behandling, undervisning och handledning.

PEDAGOGIK

Lärandemål: förmåga att
 • Lära ut, förmedla kunskap och motivera.

Innehåll:
 • Litteraturdiskussioner.
 • Muntlig framställning i grupp.
 • Feedback på muntliga presentationer.

EXAMINATION: Godkänd muntlig framställning av egen uppsats. Aktivt deltagande i diskussion om lärandets natur. I egen muntlig framställning använda ett motiverande och kunskapsförmedlande språk.

HANDLEDNINGSMETODIK

Lärandemål: förmåga att
 • Uppfatta den handleddes behov och tillsammans med denne formulera handledningens syfte, arbetssätt och ramar.
 • Etablera en förtroendefull och trygg relation till den handledde.
 • Hjälpa den handledde att finna sin egen professionella stil inom ramen för ett reflekterande medvetandegörande handledningsklimat.
 • Kunna hjälpa den handledde att förstå sina klienters behov och använda den förståelsen till gagn för klienternas utveckling.
 • Uppmärksamma hur egna interventioner samt rambrott påverkar den handledde, handledningsrelationen och den terapeutiska relationen.
 • Observera och tolka egna känslor och reaktioner samt ge akt på hur dessa påverkar de handledda.

Innehåll:
 • Faktorer i relationen handledare-handledd, som påverkar samarbetet: överföring, motöverföring, medveten/omedveten kommunikation, hållande, konfrontation, tolkning.
 • Faktorer hos handledare och handledd som underlättar eller komplicerar handledningsprocessen.
 • Färdighetsövningar i imaginativa och kreativa metoder.

EXAMINATION: muntlig redovisning av litteratur i ämnet. I handledningsgruppen demonstrera kompetens att bedöma hur ramar sätts i handledningen samt i muntlig eller skriftlig redovisning uppvisa en medvetenhet om hur process och relation påverkar handledningens form och innehåll.

IMAGINATIVA METODER

Lärandemål: förmåga att
 • Hjälpa behandlare att bedöma imaginativa metoders tillämpbarhet • Berika och fördjupa handledningen med imaginativa metoder.

Innehåll:
 • Repetition av tidigare kompetens i imaginativ metodik.
 • Imaginativa övningar med diskussion kring tillämpning.

EXAMINATION: Uppvisad medvetenhet om hur kreativa imaginativa inslag i handledningen gagnar de handledda. Sker i gruppdiskussion och rollspel.

GRUPP- OCH ORGANISATIONSPSYKOLOGI

Lärandemål: kunskap om
 • Grupp- och organisationspsykologi, förändringsmotstånd och -processer.
 • Faktorer i den handleddes organisatoriska kontext som påverkar handledningsprocessen.

Innehåll:
 • Litteraturstudier i organisationspsykologi.
 • Undervisning med fallbeskrivningar som belyser momentet, samt diskussion.

EXAMINATION: Hemskrivning med redovisning i grupp. Grupprotokoll.

UPPSATS

Lärandemål: förmåga att
 • Reflektera och på ett strukturerat sätt dokumentera någon aspekt av handledning, gärna illustrerat med något av de egna handledningsuppdragen.

Innehåll:
 • Eget arbete/ artikel av pedagogisk, diskuterande, praktisk eller teoretisk karaktär.

EXAMINATION: Uppsatsen presenteras i grupp och följs av godkänt eller krav på förbättringar. Tonvikt ligger på läsbarhet/begriplighet, röd tråd och fördjupning. Akademisk forskningsdesign förutsätts känd från uppsatsmomentet i psykoterapeutexamen och är inte ett krav här.

HANDLEDNING PÅ HANDLEDNING

80 tim: 60 tim. reflekterande metod + 20 tim inom ramen för imaginativa metoder, se ovan.

Lärandemål: förmåga att
 • I eget handledningsarbete tillämpa kursens handledningsmetodik och finna en egen professionell, medveten och reflekterande handledarstil, med imaginativa inslag där så är lämpligt.

Innehåll:
 • Deltagaren handleder en behandlingspersonal eller studerande individuellt under minst två terminer. Omsorgs- eller pedagogisk personal kan bli handledd, efter överenskommelse med kursledning.
 • Deltagaren ger grupphandledning till en personalgrupp inom vård eller omsorg under minst en termin.
 • Handledning på handledning: 80 handledningstimmar i grupp med 4 studerande.

EXAMINATION

Muntlig sammanfattning av ett handledningsuppdrag, med uppvisad förmåga att reflektera kring och utvecklas i sitt arbetssätt. Minst 80% närvaro i detta moment. Kontinuerlig bedömning av förmåga i praktiska moment med dialog enskilt och i handledningsgruppen.

Fasta lärare med ansvar för undervisning, handledning och examination. Samtliga med handledar- och lärarkompetens.
Utbildningsansvarig: Susanna Carolusson, leg. psykolog & leg. psykoterapeut. Examinator: Stefan Fransson, leg. psykolog & leg. psykoterapeut, specialist klinisk psykologi.
Fast lärare: Lars Wåxberg, psykiatrisjuksköterska, leg psykoterapeut.
Gästlärare: Roxana Furberg, leg psykolog. Göran Skarman, leg psykolog.

PRELIMINÄR LITTERATUR + INDIVIDUELLA TILLVAL

Handledning utifrån systemisk och dynamisk teori – praktik.
Handledning med imaginativ metodik.
Artiklar om psykoanalytiskt orienterad handledning.
Artiklar om gruppdynamik, organisation.
Böcker om grupp och organisation.
Forskning och klinisk utveckling.
Pedagogik och organisation, individuella val.
Klinisk fördjupning, individuella val.

UNDERVISNING

Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier, gruppdiskussion om kurslitteraturen, handledning på handledning.
Teorier granskas i form av konsekvensanalytiska resonemang i grupp och deltagarnas muntliga redovisningar.
Imaginativa metoder / hypnosmetoder repeteras i syfte att ge handledaren fler verktyg än samtalet, i handledningssituationen.

EXAMINATION av kurslitteratur sker i form av individuella hemskrivningar, redovisningar inför grupp samt aktivt deltagande i gruppdiskussioner.

Kursavgift 14 500:- per termin plus moms. För psykolog i specialistkurs tillkommer 1 000:- per termin i examinationsavgift.

 

Copyright © SFKH 2017-06-05

             
Kontakta SFKH

Kontaktinformation      |      Etiska regler      |      Om hemsidan       |       Länkar       |       Informationsfolder