Hem Kontaktinformation hypnosföreningen SFKH
Om hypnosOm hypnosföreningen SFKHUtbildningsinformationMedlemsinformationFörmedling till behandlare

 

Föreningsstadgar

§ 1 SYFTE OCH SAMMANSÄTTNING

Mom 1 Svenska Föreningen för Klinisk Hypnos (SFKH) — nedan benämnd RF (Riksföreningen) — har till uppgift att främja den vetenskapliga utvecklingen av klinisk och experimentell hypnos och dess gränsområden (och andra alternativa medvetandetillstånd), samt att understödja forskning och utbildning inom verksamhetsområdet.

Mom 2 RF har sin huvudsakliga verksamhet utövad i regionvisa sektioner benämnda Kretsar. Dessa har lokala styrelser, som handhar ekonomi, utbildning m.m. inom respektive krets.

Mom 3 RF är som nationell förening ansluten till The European Society of Hypnosis in Psychotherapy and Psychosomatic Medicine (ESH) och till The International Society of Hypnosis (ISH).

§ 2 MEDLEMSKAP

Mom 1 RF består av medlemmar, korresponderande medlemmar och hedersmedlemmar.

Mom 2 Till medlem kan väljas:

 • Personer tillhörande av Socialstyrelsen legitimerade yrkesgrupper vård och behandling
 • Personer som i sin yrkesutövning eller i studier är synnerligen relaterade till dessa yrken och vars verksamhet lyder under Patientesäkerhetslagen, SoS. Tillägg 2008: och är behörig att utreda och behandla under överinseende av legitimerad person med ansvar för verksamheten. Verksamheten skall vara registrerad hos Socialstyrelsen. Personer som är viktiga för SFKH pga sina meriter inom vetenskap och forskning kan också genom styrelsebeslut erbjudas medlemskap.

Mom 3 Medlem i RF är den person som är invald och betalar årsavgift till RF i enlighet med årsmötets beslut . Ansökan om medlemskap ställes till RF. RF:s styrelse äger rätt att godtaga eller avslå ansökan.

Mom 4 Till korresponderande medlem och hedersmedlem kan RF:s styrelse utse person, som gjort betydande insatser för föreningen.

§ 3 ÅRSAVGIFT

Mom 1 Årsavgiftens storlek fastställes av årsmötet och bör vara inbetald en månad efter utsänt inbetalningskort.

Mom 2 Medlem, som oaktat skriftlig påminnelse, ej erlagt fastställd avgift anses ha utträtt ur RF.

Mom 3 Hedersmedlemmar och korresponderande medlemmar erlägger ej årsavgift.

§ 4 ETIK

RF har antagit ISH "Code of Ethics". Uppför sig medlem på sådant sätt att det strider mot dessa etiska krav anmäles detta till styrelsen, som skall vidtaga de åtgärder som befinns lämpliga. Medlem skall ges tillfälle yttra sig innan beslut fattas. Beslut om uteslutning skall vara skriftligt motiverat och antecknas i protokoll. Medlem äger rätt att överklaga styrelsens beslut vid årsmöte.

§ 5 RF-MÖTE

Mom 1 RF:s arbetsår räknas efter kalenderår. Ordinarie RF-möte är årsmötet, som bör hållas före mars månads utgång. Kallelse till årsmötet med föredragningslista skall utgå till medlemmarna minst en månad i förväg. Tillägg till föredragningslistan skall insändas till styrelsens ordförande senast 14 dagar före årsmötet.

Mom 2 Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:

 • Årsmötets öppnande.
 • Frågan om årsmötet är stadgeenligt utlyst samt fastställande av röstlängd.
 • Fastställande av dagordningen.
 • Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 • Val av två justeringsmän som jämte ordföranden skall justera protokollet.
 • Styrelsens verksamhetsberättelse, samt resultat och balansräkning för det senaste räkenskapsåret.
 • Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.
 • Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 • Förslag till verksamhetsplan samt budget för kommande verksamhetsår.
 • Fastställande av årsavgift.
 • Förvaltningsberättelse för SFKH:s Fond till Milton Ericksons minne.
 • Val av * Styrelseledamöter * Suppleanter till styrelseledamöterna * Två revisorer jämte en suppleant *Minst fyra ledamöter i valberedningen varav en sammankallande * Ledamöter till styrelsen för SFKH:s Fond till Milton Ericksons minne.
 • Val av två representanter för SFKH i Council of Representatives ISH samt två representanter för SFKH i Council of Representatives ESH.
 • Övriga frågor.
 • Årsmötets avslutande.

Mom 3 Extra RF-möte hålles då styrelsen finner anledning föreligga, vid krav från revisorerna eller vid krav från någon lokal krets.

Mom 4 Personer som icke tillhör föreningen må med ordförandens medgivande bevista RF-möte.

Mom 5 Vid all omröstning på RF-möte äger varje medlem en röst. Vid lika röstetal har ordf. utslagsrösten. Omröstning sker öppet såvida ej sluten omröstning begärs. Ej närvarande medlem har rätt att genom personlig fullmakt utställd på närvarande medlem lämna sin röst. Personlig fullmakt insänds till kansliet senast en vecka före årsmötet.

§ 6 STYRELSEN

Mom 1 RF:s verksamhet leds av en styrelse bestående av sex ledamöter samt sex suppleanter. Styrelsen utgörs av ordförande, vice ordförande, sekreterare, vice sekreterare, skattmästare och vice skattmästare. Styrelsen väljs av årsmötet. Styrelseordförande samt skattmästare nomineras vid årsmötet. Övriga styrelsefunktionärer utses inom styrelsen. Mandattiden är två år. För att erhålla kontinuitet bör endast 1/3 av styrelsen avgå varje år. Omval kan ske ytterligare perioder om särskilda skäl föreligger. Ständigt adjungerade medlemmar är redaktören för RF:s tidskrift. Styrelsen kan till sig adjungera ytterligare medlemmar, t.ex. representanter för lokala kretsar. Styrelsen bör i görligaste mått representeras av olika yrkeskategorier och kretsar.

Mom 2 Styrelsen sammanträder när ordföranden anser det lämpligt eller minst tre ledamöter begär det. För att styrelsen skall vara beslutsmässig fordras att minst fyra medlemmar är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Mom 3 RF:s firma tecknas av ordföranden, vice ordföranden eller skattmästaren var för sig.

§ 7 ORDFÖRANDEN

Ordföranden är RF:s officiella representant och skall med övriga styrelsemedlemmar främja och ansvara för RF:s verksamhet, tillse att stadgarna följs samt att fattade beslut verkställs.
Ordföranden skall leda styrelsens förhandlingar. Är ordföranden förhindrad inträder vice ordföranden i ordförandens ställe och vid hinder jämväl för denne, utser de närvarande ordförande för sammanträdet.

§ 8 REVISORER

För granskning av styrelsens arbete och RF:s räkenskaper skall finnas en medlemsrevisor och en oberoende professionell redovisningskonsult eller revisor. Dessa väljs resp. utses på årsmötet för en tid av ett år. Revisionsberättelse och verksamhetsberättelse skall finnas tillgängliga på RF:s kansli minst 14 dagar före årsmötet.

§ 9 VALBEREDNING

Mom 1 Val till RF:s styrelse skall förberedas av en valnämnd med minst fyra medlemmar.

Mom 2 Föregående ordförande i RF skall vara ordförande i valnämnden. RF:s tre största lokalkretsar skall ha företrädesrätt till representation i valnämnden. Lokalkretsstyrelse skall till RF:s sekreterare anmäla sin kandidat till valnämnden. Val till valnämnd sker vid ordinarie årsmöte.

Mom 3 Genom tillkännagivande i RF:s tidskrift, senast 2 månader före årsmötet, skall föreningsmedlemmarna uppmanas att till valnämndens ordförande ge förslag på lämpliga kandidater till RF:s styrelse. Dessa förslag skall ha inkommit senast en månad före årsmötet. Valnämnden skall därefter ge förslag till ordförande, skattmästare och övriga styrelseledamöter att väljas vid årsmötet. Detta förslag skall överlämnas till RF:s ordförande senast 14 dagar före årsmötet.

§ 10 SFKH:s FOND TILL MILTON H. ERICKSONS MINNE

RF har instiftat en fond till Milton H Ericksons minne. Denna fonds tillgångar regleras enligt särskilda stadgar, med egen kassaförvaltning och ekonomi underordnat fondens syften.

§ 11 STADGEÄNDRING

Förslag till ändring eller tillägg till dessa stadgar kan endast föreläggas årsmötet och skall samla minst 2/3 av deltagarnas röster. Beslut skall godkännas vid två på varandra följande, ordinarie årsmöten för att vinna laga kraft.

§ 12 UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN

Beslut om upplösning av RF kan endast fattas på ordinarie årsmöte. Därvid krävs min 4/5 majoritet. För att vinna laga kraft skall detta beslut bekräftas på följande ordinarie årsmöte. Även då krävs 4/5 majoritet. Eventuella tillgångar skall vid RF:s upplösning överlämnas till ändamål, som överensstämmer med RF:s syften. Beslut härom fattas av sista ordinarie årsmöte.

***************************************************************

KOMMENTAR TILL STADGARNA

Utövande av hypnos

Frågan om behörighet för självständigt utövande av hypnosbehandling avgörs av styrelsen i samarbete med Socialstyrelsen och utifrån föreningens policy beträffande den utbildningsverksamhet föreningen erbjuder sina medlemmar. Användandet av hypnos av icke behörig person skall beivras enligt svensk lag.

Dessa stadgar har antagits vid ordinarie årsmöte 16 mars 1991 samt kompletterats vid ordinarie årsmöten 21 mars 1992, 19 mars 1994 och 29 mars 2003.

Copyright © SFKH 2018-03-12

             
Kontakta SFKH

Kontaktinformation      |      Etiska regler      |      Om hemsidan       |       Länkar       |       Informationsfolder