HYPNOSFÖRENINGEN

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KLINISK HYPNOS – SFKH

Om hypnos   |   Föreningen   |   Utbildning   |   Kollegialt   |   Behandlare
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © SFKH 2016-11-06

Bokanmälan

 

Nils Norrsell bokomslagHypnos, avslappning och suggestion ur KBT-perspektiv: handbok för kliniker särskilt inom tandvården

av Nils Norrsell

Books on Demand, 2016
Häftad, 144 sidor

ISBN: 9789175693316
 

Författaren, Nils Norrsell, är leg. tandläkare och leg. psykoterapeut och har arbetat med hypnos sedan 1958, dvs. redan under tiden för sin utbildning till tandläkare. Ämnet förknippades på den tiden ofta med magi och ockultism och mindre ofta med vetenskap och beprövad erfarenhet. Kognitiv beteendeterapi, KBT, har sedan dess tillkommit och har bidragit med modeller och förklaringar till viktiga principer bakom fungerande psykoterapi.

Tidigare ansågs suggestion vara den huvudsakliga mekanismen vid terapeutiska interventioner under hypnos. KBT ser tankar och beteenden som inlärda och påverkbara genom om- och nyinlärning. Själva hypnostillståndet har under tidernas lopp beskrivits på många olika sätt. Här beskrivs det som ett passivt tillstånd utan analytiskt tänkande eller initiativtagande, under vilket uppmärksamheten styrs reflexmässigt och beteendet styrs av motivation som skapas med hjälp av suggestion.

Boken innehåller KBT- och hypnosteorier utformade efter ett synsätt som författaren funnit vara fruktbart. Den är tänkt som en handbok för nybörjare, främst inom tandvården. Den lämpar sig även för läkare, sjuksköterskor och andra legitimerade yrkesgrupper inom vården samt för vissa pedagoger. Praktiska, särskilt utvalda exempel på användbara induktionsmetoder beskrivs utförligt.

 

 

I boken beskrivs hypnos som ett känslotillstånd med spontan uppmärksamhet fokuserad på den egna föreställningsvärlden. De föreställningar som väcks styr hela organismen reflexmässigt, utan påverkan av kritiskt tänkande eller medvetet styrda tankar. Den som är i hypnos tar inga egna initiativ utan upplever avslappning och andra reflexstyrda fenomen som ett resultat av suggestion. Begreppet suggestion avhandlas och jämförs med motivation.

En standardinduktion, samt diverse olika induktions- och fördjupningsmetoder, lämpliga inom vården presenteras ordagrant. Inlärningsmekanismer och deras roll vid uppkomst och behandling av tandvårdsrädsla beskrivs. Hypnosanvändning i avslappningssyfte bidrar till ett snabbare och bättre resultat av KBT-behandling.

Tandvårdsrädslans uppkomst och frekvens samt hur man förbereder patienten för hypnos beskrivs. Vikten av god kommunikation och att skapa samförstånd och en god relation betonas. Exempel ges på hur hypnos kan användas för smärtlindring och kväljningsbesvär.

Eftersom ord väcker både medvetna och omedvetnma associationer och föreställningarär är det viktigt att väcka bara sådana som gagnar operatörens syfte, både före, under och efter hypnos. Denna måste också avslutas på rätt sätt Boken avslutas med några fallbeskrivningar, litet om självhypnos och några synpunkter på etik.

 

 

 

Kontaktinformation      |      Etiska regler      |      Länkar      |      Informationsfolder