HYPNOSFÖRENINGEN

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KLINISK HYPNOS – SFKH

Om hypnos   |   Föreningen   |   Utbildning   |   Kollegialt   |   Behandlare
 

 

 

 

Via Samrådsforum informerar
vi om hypnospsykoterapi och
aktuellt forskningsstöd

 

 

Intervju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © SFKH 2023-03-13

 

Information om hypnos och användning av hypnos

 

Vad är hypnos?

Hypnos är ett samlingsbegrepp för ett flertal imaginativa och fokuserande behandlingsmetoder. Hypnos används också synonymt med ”trance”, dvs ett medvetandetillstånd som är öppet, kreativt och mottagligt. Detta tillstånd används i skiftande sammanhang som yoga, psykoprofylax, mental träning, meditation, m.m. I västerländsk klinisk psykologi och medicin används tillståndet för att fördjupa patientens kontakt med sitt inre och förstärka behandlingseffekten. Vid utövande av hypnos krävs kompetens, etik och professionella ramar. Tyvärr förväxlas ibland underhållningshypnos med klinisk hypnos. Svensk lagstiftning kräver en vårdyrkeslegitimation för den som arbetar med hypnos.

Hur går det till?

Våra medlemmar i olika vårdyrken har stor bredd och anpassar sina arbetsmetoder efter klientens personlighet och behov. Den som söker behandling hos våra medlemmar brukar få börja med ett eller flera bedömningssamtal: terapeuten bedömer om han/hon har rätt kompetens och klienten känner om han/hon får förtroende för just denna behandlare. Behandlare kan, trots samma utbildning, ha olika personlig stil. Vi hjälper gärna den terapisökande att finna en behandlare som stämmer.

Hypnos och psykoterapi

Psykoterapeuten bedömer klienternas svårigheter i en eller flera intervjuer för att få en uppfattning om dess orsaker och på vad sätt hypnos kan vara till nytta i det enskilda fallet. Terapeuten kan sedan hjälpa klienten att utforska hur tidigare erfarenheter spelar in, hur aktuella relationer påverkas av eventuella rädslor och fantasier, eller annat som man kommit överens om att uppmärksamma i behandlingen. Det kan t. ex. vara fråga om att förstå och frigöra sig från mönster som inte längre är funktionella. Hypnosen underlättar sökandet efter problemens kärna och möjliga lösningar.

Psykoterapi använder samtalet som väg till självkännedom eller problemlösning. Hypnosen kan hjälpa till att fördjupa klientens förståelse för och kontakt med sig själv.

I många fall är hypnos ett lämpligt hjälpmedel i sökandet efter problemens djupare orsaker och behandlingen kan ta längre tid. I andra fall är problemens orsaker mindre komplicerade och hypnos kan användas som en självhjälpsmetod för att bättre hantera den aktuella situationen. Längden på behandlingen beror på klientens behov och problem.

Hypnos i sjukvård

Hypnotiserbarhet är en medfödd talang som även påverkas av en kombination av motivation, inlevelseförmåga samt förtroende för metoden och den som utför hypnosen. De med hög hypnotiserbarhet kan nå så djup trance att det går att utföra kirurgiska ingrepp under enbart hypnos. Man har funnit att 75 % av de som testades erfor smärtlindring av hypnos – i vissa fall överstigande smärtlindringen av morfin. Hypnos har använts framgångsrikt inom många specialiteter, bl. a. vid behandling av colon irritabile, vissa hudsjukdomar, astma, migrän, spänningshuvudvärk, illamående vid cellgiftsbehandling och förlossningsskräck. Hypnos är ett väl beprövat verktyg inom psykosomatiken.

Hypnos i tandvård

Hypnos har länge använts inom tandläkeriet. Patienter under hypnos är smärtlindrade och blöder mindre. Tandvårdsrädsla kan behandlas framgångsrikt med hypnos.

Att välja en seriös behandlare

Man måste vara medveten om att hypnos är ett verktyg bland många andra. Den behandlare man väljer skall först och främst vara skicklig inom sitt område. Hypnos är i sig själv inget botemedel. Det som gör hypnosen effektiv är sättet den sammanbinds med den kompetens som behandlaren har. I princip kan vem som helst lära sig läsa upp en hypnostext med rätt takt och känsla och inducera trance i lyssnaren. Däremot krävs det utbildning för att kunna utvärdera effekterna av hypnosen och inte bara maskera symtom. Det är därför som behandling med hjälp av hypnos enligt lag endast får utföras av personer som har en av socialstyrelsen godkänd vårdlegitimation.

Det är naturligtvis alltid viktigt att välja en lyhörd behandlare som man känner sig trygg med och som inte utlovar orimliga resultat.

En del personer som varit utsatta för svåra trauman kan även i vardagslag vara i trance. Behandlaren måste kunna känna igen detta och inte använda hypnos på ett skadligt sätt.

En lista på behandlare med hypnoskompetens finns på SFKH:s hemsida: www.hypnosforeningen.se.

Vilka utbildningar ger SFKH?

Den psykoterapiutbildning som SFKH driver, ger en hypnoskompetens på psykodynamisk grund. Kognitiva arbetsmetoder ingår emellertid alltid i hypnosterapeutens arbetssätt, där så är lämpligt.

Dessutom ges kurser för vårdpersonal som vill använda hypnosmetodik inom sina områden. En lista på aktuella kurser kan man hitta på Internet, www.hypnosforeningen.se.

Hypnos kan
 

Föreningens syfte

SFKH syftar till att främja och stödja forskning och utbildning i klinisk hypnos. Medlemskap är begränsat till av Socialstyrelsen legitimerade yrkesgrupper och personer som i yrke eller studier är synnerligen relaterade till dessa yrken.

Hämta och skriv ut som folder (pdf)

 

 

Kontaktinformation      |      Etiska regler      |      Länkar      |      Informationsfolder

Hem Kontaktinformation hypnosföreningen SFKH
Om hypnosOm hypnosföreningen SFKHUtbildningsinformationMedlemsinformationFörmedling till behandlare

 

 

Copyright © SFKH 2023-03-13

             
Kontakta SFKH

Kontaktinformation      |      Etiska regler      |      Om hemsidan       |       Länkar       |       Informationsfolder