HYPNOSFÖRENINGEN

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KLINISK HYPNOS – SFKH

Om hypnos   |   Föreningen   |   Utbildning   |   Kollegialt   |   Behandlare
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © SFKH 2023-11-29

Kursplan för kombinerad kurs i grund hypnos och Egostate terapi (avancerad nivå), okt 2023 – okt 2024

Ackrediterad som specialistkurs i klinisk psykologi, två fördjupningskurser för psykologer.

Kursen kan också tillgodoräknas som 2 breddkurser för de som läser annan inriktning. Kursen ges inom ramen för SFKH (Svenska Föreningen för klinisk hypnos). Kursen utgör grundkurs 64 tim, och fördjupningskurs Ego State Terapi 100 tim (EST). Möjlighet finns att endast gå EST delen (del 2), om man kan visa upp intyg på deltagande och genomförd grundkurs i hypnos i annan regi eller vid tidigare tillfälle.

SYFTE

Syftet med kursen är att ge deltagarna fördjupad kunskap inom klinisk hypnos och egostateterapi samt ge kompetens att bedriva evidensbaserad psykoterapi baserad på metoderna var för sig och i kombination med varandra. Kursen ger kunskap om hur klinisk hypnos och egostate-terapi är användbart inom olika terapiskolor. Syftet med kursen är vidare att ge deltagarna kunskap om hur klinisk hypnos och egostate-interventioner kan användas som komplement i utredning, bedömning och behandling. Kursen ger kunskap om tillämpningen av klinisk hypnos och egostate-terapi för olika typer av problemområden, med betoning på komplex trauma och dissociation.

Kursen är uppdelad i två delar där del I ger grundläggande kunskap och färdigheter inom klinisk hypnos samt grundläggande kunskap och färdigheter om egostate-arbete och del II ger fördjupad kunskap och kompetens i tillämpning av klinisk hypnos och egostate-arbete.

BAKGRUND

Hypnos är ett samlingsbegrepp för ett flertal imaginativa och fokuserade behandlingsmetoder. Ordet hypnos används också för att beteckna det tillstånd som metoderna leder fram till, även kallat trans eller förändrat medvetandetillstånd (FMT). Nyttan med ett förändrat medvetandetillstånd i psykoterapi är att det öppnar klientens medvetande, ger större tillgång till kreativa lösningar, känslor, tankar minnen och behov. I psykoterapi integreras klinisk hypnos med samtalsterapi med syftet att fördjupa klientens kontakt med sitt inre och för att förstärka behandlingseffekter. Samtalsterapin kan vara förankrad i olika psykoterapeutiska inriktningar. Psykiatrikern och psykologen Milton Erickson (1901-1980) anses vara grundaren av den moderna kliniska hypnosen.

Ego State Terapi (EST), byggdes upp av Jack och Helen Watkins under åren 1980-90 och spreds snabbt internationellt. Många av deras elever bildade egna skolor med det gemensamma att man fokuserar på delar av jaget i inre konflikt och dissociation som försvar mot obearbetat trauma. Watkins lutade sig mot analytisk jag-psykologi enligt Paul Federn, och teorin har stora beröringspunkter med neuropsykologisk forskning om tillståndsbundna associationsbanor och dissociation. Egostate terapi är en gren inom hypnosfältet, som utvecklades under 1980-talet och fokuserar delar av jaget i inre konflikt. Metoden bidrar till att lösa upp djupt rotade mönster och symptom och att uppnå reparerande integration. EST är effektivt vid exempelvis komplex traumaproblematik, ångest, tvång, missbruk, dissociativa störningar. Metoden är kreativ, gestaltande och begripliggörande, och främjar patientens lekresurser. Tillämpas på såväl vuxna som barn. Egostate-terapi är också en metod som är lätt att integrera och använda inom olika terapeutiska skolbildningar. Evidenspublikationer har stärkt den kliniska erfarenheten.

Ego State Therapy International (ESTI) grundades i Heidelberg 2011. ESTI samordnar certifierande utbildningar för 15 länder i Europa, Australien, Asien, Nordamerika och Afrika.

EVIDENS

Forskning angående klinisk hypnos har visat att klinisk hypnos är verksamt och effektivt både som tillägg till andra psykoterapeutiska metoder, för specifika problemområden exempelvis smärtproblematik och vid beteendeförändringar. Forskning har visat att på hypnostillstånd som ett neurologiskt fenomen samt att tillståndet bidrar till att intensifiera individens process mot läkning. Klinisk hypnos är också ett väldokumenterat sätt att förstärka såväl somatisk som psykisk återhämtning och att öka förmågan till avslappning och att hantera stress. Forskning avseende hypnos och EST har i evidenspublikationer stärkt den kliniska erfarenheten och EST matchar aktuell neurobiologisk forskning om tillståndsbundna associationsbanor och dissociation.

KURSPLAN

Utbildningen består av 17 heldagar, och då ingår Grundkurs i hypnos, 64 timmar, och Ego State Terapi, 74 tim. Tillkommer handledning 22 timmar, samt egenterapi som klient minst 4 timmar hos EST-certifierad terapeut (betalas separat, ingår ej i kursavgiften). Kursen omfattar teori, demonstrationer och övningar fördelade över ett drygt år. Kursen ges under överinseende av SFKH styrelse och certifierat lärarkollegium. Stor vikt läggs vid moment som gruppövningar, demonstrationer och att följa processer med egna patientfall.

Handledning sker i liten grupp, 22 tim hos av SFKH godkänd lärare/handledare med ESTIcertifiering, inom ramen för kursen. Deltagaren handleds på egna patientärenden.

Möjlighet att ansöka om certifiering som ESTi terapeut finns då utbildningen är avslutad och alla moment godkända. Detta kräver dock att ytterligare 20 timmars deltagande i kurs i EST kan styrkas. Medlemskap i Svenska Föreningen för Klinisk Hypnos krävs.

Kursdatum: 2023: 19-20/10, 6-8/12, 2024: 7-9/2, 29-31/5, 28-30/8 och 16-18/10 (För deltagare som kan visa intyg på kurs motsvarande grundkursen i hypnos finns möjlighet att gå enbart egostateutbildningen. För dessa deltagare gäller följande datum: 7-8/12, 8-9/2, 30-31/5, 29-30/8 samt 17-18/10. Kontakta kursansvarig för mer info).

Plats: Nordiska folkhögskolan, Olof Palmes väg 1, Kungälv. Möjlighet finns att boka billigt boende på folkhögskolan.

Kostnad: 65 000 kr ex moms. I avgiften ingår lunch, förmiddags- och eftermiddagsfika. Kursartiklar, individuell examination och kursbevis. Kostnad för deltagare som enbart går egostateutbildning 35 000 kr ex moms.

Kursböcker, egenterapin, logi ingår ej.

Sista datum för anmälan: 16/10 2023. Information och anmälan: Kursansvarig Karolina Willén, karolinawillen@psykologvast.se

KURSINNEHÅLL Del 1 (grundkurs i hypnos):

• Hypnosens historia och utveckling. Definition, förklaringsmodeller och aktuellt forskningsläge. Vad är klinisk hypnos och vad är förändrade medvetandetillstånd? • Klinisk hypnos och modern neurovetenskap, forskning.

 • Hypnosens uppbyggnad och beståndsdelar, tillämpning.

 • Hypnosens språk, symboler och metaforer.

 • Milton H Erickson, och MHE kommunikationsprinciper.

 • Egostate-terapi. Historik och framväxt, teoretiska rötter.

 • Hypnos och psykoterapi. Klinisk hypnos och användningsområden inom psykoterapi; metoder för att utforskande och diagnostisering, metoder för att lugna och reglera spänning och stress, stabiliserande och stärkande hypnosinterventioner.

 • Hypnos vid traumatillstånd; utforskande och stärkande tekniker. Bedömning, process och integration.

• Tillämpningsmöjligheter. Hypnos som möjliggörande av ett djupgående inre integrerande och läkande arbete. Integration av olika psykoterapeutiska teorier, begrepp och förhållningssätt som grund för arbete med hypnos och egostate-terapi.

DEL 2 (Egostate terapi på avancerad nivå)

 • Egostate-terapi: Standardmetoder och kreativ flexibilitet, konsten att följa patienten. Motivation och stimulerande av kreativitet.

 • Utforskande och stärkande interventioner. Affektbro. Utforskande av inre delar.

 • Relationens betydelse i arbete med Egostate terapi och hypnos. Relationen som redskap.

 • Relation, anknytning och EST: utforskande och behandling av psykisk konflikt/ambivalens.

 • Egostates kopplade till olika åldrar. Neurologiska förklaringsmodeller. Tillståndsbundna reaktionsmönster.

 • Att få tillgång till inre dissocierade egostates, och utforskande av sammanhörande symptom.

 • Komplex trauma och dissociation.

 • Integration av olika psykoterapeutiska teorier, begrepp och förhållningssätt som grund för arbete med EST. Tillämpningsmöjligheter.

 • Specifika problemområden; smärta, sömn etc. I samtliga moment används demonstration, övningar, diskussion och egen praktik.

LÄRANDEMÅL

 • Att få kunskap om klinisk hypnos teoretiskt och praktiskt, och att tillämpa inom ramen för etablerad psykologisk teoribildning.

 • Kunna tillämpa kliniska hypnostekniker vid olika typer av problematik och i stärkandet av klientens resurser, självomsorg och självutveckling.

 • Ha reflekterat kring värderingar, etik och förhållningssätt som överensstämmer med individanpassad tillämpad klinisk hypnos och EST.

 • Att få kunskap om teori och klinisk evidens för Ego State terapi (EST), och tillämpning med direkta/indirekta hypnostekniker, med betoning på kunskap om traumarelaterad problematik och dissociation.

 • Att få kompetens att utforma EST inom ramen för patientsäker vård; kompetens att bedöma när och hur EST förstärker behandlingseffekten, samt kunna tillämpa metoden med hänsyn till klientens resurser.

Kursintyg och ESTI certifikatet tilldelas endast kursdeltagare som uppnått godkänt resultat i examination och närvaro. Eftersläpande moment examineras mot extra avgift.

Examinationsformer: Redovisning av all litteratur skriftligt, och med reflektioner kring integration av teori – praktik i den egna yrkesrollen. Psykologer i specialistkurs har dessutom en timmes muntlig examination. För godkänt krävs minst 75% närvaro.

LÄRARE OCH HANDLEDARE

Karolina Willén, Kursansvarig, leg psykolog, handledare- och lärarutbildad, EST-cert. lärare & handledare

Susanna Carolusson, leg psykolog, leg psykoterapeut, handledare, EST-cert. lärare & handledare

Sofia Strand, Examinator och lärare, leg psykolog, specialist i psykologisk behandling, handledare, EST-cert. lärare & handledare. Fler lärare kan tillkomma för enskilda moment.

UTVÄRDERING

Kontinuerlig utvärdering sker löpande, i form av feedback från gruppen till läraren vid varje kurstillfälle. Slututvärdering: Standardformulär fylls i sista kursdagen och skickas anonymt till en handläggare i SFKH styrelse, som sammanställer och delger resultatet till lärarkollegiet och deltagarna.

LITTERATURLISTA (ca 1700 sidor)

Baker, E. L., Spiegel, E.B. Dancing in the In-Between: Hypnosis, Transitional Space, and Therapeutic Action. American Journal of Clinical Hypnosis 2020 Jul-Oct;62
(1-2):31-59.

Brown & Fromm (1986) Hypnotherapy and Hypnoanalysis. London: Earlbaum. 327 s.

Fisher, J. (2017) Healing the fragmented selves of trauma survivors; Overcoming internal selfalienation. Routledge. 280 s.

Fisher, J. (2014) The Treatment of Structural Dissociation in Chronically Traumatized Patients. Published in In Anstorp & Benum, 2014. Trauma treatment in practice: complex trauma and dissociation. Oslo: Universitetsforlaget.

Frederick, C. (2005) Selected Topics in Ego State Therapy. International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, 53(4), 339-429.

Gerge, A. (2009) Hypnos i psykoterapeutiskt arbete. Ett integrativt perspektiv. Sthlm: Insidan. 200 s

Gerge, A, et al (2011): Klinisk hypnos vid smärtbehandling : metod och evidens. Sthlm: Insidan, 336 s.

Krakauer, Sara. The therapeutic release of anger. Helen Watkins’ silent abreaction and subsequent elaborations of the anger rock. International Journal of Experimental Hypnosis, vol 57, 1, 2009. 47-63.

Phillips, Maggie & Frederick, Claire (2010) Ego State therapy and Mind Body Healing. E-book.

Phillips, M. It Takes More Than Two to tango: Building Secure Attachment Through Hypnotic and Ego-State Relationships. American Journal of Clinical Hypnosis 2020 Jul-Oct;62(1- 2):95117.

Shapiro, Robin (2016) Easy Ego State Interventions; Strategies for working with part. WW Norton co. 59 s.

Watkins John & Watkins Helen. A comparison of hidden observers, ego states and multiple personalities. Hypnos, vol XIX, 4, 1992, 215-221.

Watkins, J. The Affect Bridge: a hypnoanalytic technique. IJCEH 1971, vol XIX, no1, 21-27.

Watkins, H. Ego State Therapy: An overview. American Journal of Clinical Hypnosis vol 34,4, april 1993, p 232-240

Yapko. M. (2014) Essentials of hypnosis. TAYLOR AND FRANCIS. 244 s.

REFERENSLITTERATUR

Emmerson, G. (2003, 2007). Ego State Therapy. CrownHouse Publishing. Frederick, C. (2005) Selected Topics in Ego State Therapy. International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, 53(4), 339-429.

Herman, J.L. (1992). Trauma and Recovery (Sv: Trauma och tillfrisknande), N.Y., Basic Books.

Hunter, M (2007) Healing scripts. Crown House Publishing Limited. 174 s

Kluft, Richard P. Hypnosis in the treatment of Dissociative Identity Disorder and Allied States: an overview and case study. South African Journal of Psychology, 42(2), 2012, pp. 146-155

Mosquera, D. (2019) Working with Voices and Dissociative Parts: A trauma-informed approach. Instituto Intra-T-p. S.L

Van der Hart et al (2006) The Haunted Self; Structural dissociation and the treatment of chronic traumatization. WW Norton co.

Steele, K, et al (2016). Treating traumarelated dissociation; A practical, integrative approach. WW Norton co.

 

 

 

Kontaktinformation      |      Etiska regler      |      Länkar      |      Informationsfolder