HYPNOSFÖRENINGEN

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KLINISK HYPNOS – SFKH

Om hypnos   |   Föreningen   |   Utbildning   |   Kollegialt   |   Behandlare
 

 

 

 

 

 

Grundkurs i Stockholm
Hösten 2024: anmäl intresse

 

Polyvagal teori och självreglering
Start 5 mars 2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © SFKH 2024-03-27

 

 

Östra kretsen

Mars 2024

 

När jag skriver detta är det Internationella kvinnodagen! Alltid lite speciellt för mig som för länge sedan var aktiv i en kvinnojour. Då hade frågan om våld mot kvinnor börjat uppmärksammas inte bara av kvinnorörelsen utan också av myndigheter och institutioner. Ibland är känslan att inte mycket hänt trots alla utredningar och förslag. Fortfarande är bristerna på många sätt stora. Och när vi ser oss om, både här hemma, och i världen är det bra att tänka på att vi behöver stå upp för det vi erövrat; vår jämställdhet, våra rättigheter, frihet och demokrati. Alltid! Att utveckla och förändra är en ständigt pågående process.

Apropå förändring ser du nedan ett inlägg om förändring av östra kretsens organisation. Styrelsen föreslår till årsmötet att vi ska upphöra att vara en egen organisation. Läs mer nedan och anmäl dig till årsmötet där beslut ska tas.

Vi har glädjen att bjuda in till ett medlemsmöte med Eva Gester den 23 maj där hon berättar om sitt arbete. Läs mer nedan.

Kursverksamheten fortsätter och en ny grundkurs planeras till hösten liksom en 2-årig fortsättningskurs till våren 2025.

I förra nyhetsbrevet annonserade vi ett stipendium för de medlemmar som vill delta i en internationell konferens i Krakow. Läs mer nedan och sök senast 5 april!

  

Östra kretsens årsmöte hålls den 11 april 2024

Östra kretsen kommer att ha sitt årsmöte den 11 april klockan 19:00 via Zoom.

Dagordning för årsmöte SFKH Östra kretsen

11 april 2024 kl 19.00

Mötet hålls digitalt på Zoom. Länk skickas ut efter anmälan till annwilkens3@gmail.com.

1. Årsmötet öppnas och upprättande av närvarolista

2. Val av ordförande för årsmötet

3. Val av sekreterare för årsmötet

4. Val av justeringspersoner, tillika rösträknare, som jämte ordförande ska justera
   protokollet

5. Frågan om årsmötet är stadgeenligt utlyst

6. Fastställande av dagordning

7. Styrelsens verksamhetsberättelse samt frågan om dess godkännande

8. Föredragande av resultat- och balansräkning samt dess godkännande
    Föredragande av bokslut och årsredovisning samt fråga om dess godkännande

9. Föredragande av revisionsberättelse samt dess godkännande

10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna årets förvaltning

11. Förslag till verksamhetsplan för kommande år

12. Fastställande av budget för kommande verksamhetsår

13. Val av styrelseledamöter och suppleanter

14. Val av två revisorer

15. Val av tre ledamöter i valberedningen varav en sammankallande

16. Förslag till organisationsförändring*

17. Övriga frågor 18. Årsmötet avslutas

Anmäl ditt deltagande här. Samma länk kan användas för att skicka in en motion. Gör det senast den 27 mars.

Om du har förslag på nya medlemmar till styrelsen kan du mejla Eva Eriksson-Block.

.pdf Ekonomirapport 2023

.pdf Verksamhetsberättelse 2023

.pdf Budgetförslag 2024

.pdf Verksamhetsplan 2024

 

*Förslag till organisationsförändring

Vi i Östra kretsens styrelse har upplevt att föreningen har en otidsenlig organisation, med uppdelning i olika kretsar och en oklar struktur. Detta ger otydlighet och förvirring för medlemmarna. Vi tror att det kan ha en negativ påverkan på medlemmars lust till engagemang.

En annan konsekvens av den nuvarande organisationsstrukturen är dubbelarbete. För Östra kretsens del innebär det ett eget organisationsnummer, egen ekonomi och deklarationsskyldighet. Dessutom ytterligare dubbelarbete med medlemsbrev till kretsen. En svårighet är också att få aktiva ledamöter i styrelsearbete.

Vi i Östra kretsen vill att SFKH ska ha en tydlig och enkel struktur. Vi har därför kommit fram till att vi vill att östra kretsen ska upphöra att vara en egen organisation och istället ingå i Riksföreningens organisation.

Beslut om detta tas på Östra kretsens årsmöte den 11 april. För att gälla behöver sedan beslutet tas även på årsmötet 2025.
 

 

Internationell hypnoskongress i Krakow Sök stipendium!

Internationella hypnosföreningen ISH arrangerar en världskongress i Krakow
12–15 juni 2024. Detta är verkligen ett spännande event med tillfälle att lära mer, träffa trevliga kollegor och besöka en vacker och intressant stad.
All information om kongressen hittar du här.

Östra kretsens styrelse har beslutat att avsätta 10 000 kronor till fem stipendier
á 2 000 kr till medlemmar som deltar i kongressen. För att kunna söka stipendium ska du vara medlem i östra kretsen och villig att hålla i ett medlemsmöte och redogöra för någon eller några workshops som du deltagit i. Om fler än fem anmäler sig sker lottning. Pengar utbetalas mot uppvisande av betald konferensavgift.

Skicka din ansökan om stipendium till Ann Wilkens.

 

Medlemsmöte 23 maj med Eva Gester 19:00 på Zoom

Eva Gester är legitimerad operations- och narkossjuksköterska. Hon har utbildat sig inom hypnos, samtals- och kroppsterapi och utvecklat sin unika kombination av hypnos och kroppsterapi. I den nyutgivna boken Hur kunde jag inte veta ges många fallbeskrivningar där man får följa patienternas väg mot läkning. Mest fascinerande är kanske Peter som levt hela sitt vuxna liv utan färgseende. I terapin hittar han för första gången ett lugn på en trygg plats i det inre. Och under den nionde sessionen ser han plötsligt färger igen.

Välkommen till medlemsmötet där vi lyssnar till Eva när hon berättar om sitt arbete. Mötet hålls på Zoom och är öppet för alla medlemmar i SFKH. Du anmäler dig här.

  

Styrelsemedlemmar Hypnosföreningen, Östra kretsen

För verksamhetsåret 2023 ser styrelsen i Östra kretsen ut på följande sätt:

Ordförande: Ann Wilkens, annwilkens3@gmail.com
Kassör: Christina Lillieroth, christina@hypnosstockholm.se
Ledamot: Louise Ehrenborg, ehrenborglouise2@gmail.com
Ledamot: Eva Eriksson-Block, eva.eriksson-block@telia.com
Ledamot: Elisabeth Persdotter, pereli53@gmail.com
Ledamot: André Eriksson, andre@cyberandre.com
Ledamot: Heléne Trolin, trolin.psykoterapi@gmail.com

Valberedning:
Styrelsen har uppdraget att fungera som valberedning

Lokal informationsavgift: 70:– kr
PlusGiro: 79 80 03-0

 

 

Kontaktinformation      |      Etiska regler      |      Länkar      |      Informationsfolder