HYPNOSFÖRENINGEN

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KLINISK HYPNOS – SFKH

Om hypnos   |   Föreningen   |   Utbildning   |   Kollegialt   |   Behandlare
 

 

Grundkurs i Stockholm
Start 8-10/9 2023

Grundkurs i Valencia
25/9-3/10 2021

 

 

 

 

 

 

 

Utbildningsenkät

För att utvärdera SFKH:s utbildningar ska alla deltagare ha möjlighet att föra fram sina synpunkter.

Nedanstående enkät delas ut till alla som går våra utbildningar. Den skickas till styrelsen, via Markus Erosson, Västgötagatan 2 c, 722 11 Västerås.

För att garantera anonymitet får kursledare och deltagare endast del av resultaten i sammanställd form.

.pdf Utbildningsenkät

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © SFKH 2023-04-14

GRUNDUTBILDNINGAR

 


SFKH, SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KLINISK
HYPNOS ÖSTRA KRETSEN INBJUDER TILL

Start 8-10 sept 2023 i Stockholm

Omfattning: 64 lektionstimmar

Målgrupp: Yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården, som psykologer, läkare, tandläkare, sjukgymnaster, sjuksköterskor, socionomer m.fl.
Medlemskap i SFKH är en förutsättning för att gå kursen.

OBS! Genomförd grundkurs meriterar till 2-årig utbildning i Hypnos.

 

KURSBESKRIVNING

Hypnos är ett sedan lång tid väl beprövat och verksamt redskap, som numera har ett gediget stöd i forskningen. Det är dokumenterat verksamt vid bland annat behandling av smärta, depression, PTSD och somatiska sjukdomar. Studier visa också att ett förstärkt resultatet av KBT-behandling då den kombineras med hypnos.

Den kliniska hypnosens rikhaltiga erfarenhet av att arbeta med förändrade medvetandetillstånd utgör utbildningens grund. Den kompletteras/integreras bland annat med modern kunskap om neurovetenskap, inlärningspsykologi och relationell psykologi. Stor vikt läggs vid att kunna förstå, lugna och reglera spänning, smärta samt olika stresstillstånd. För många klienter är denna stabilisering ett värdefullt mål i sig. Men den är också en nödvändig grund för bearbetning vid svårare problematik. Hypnos i förändringsarbete fokuserar på individens unika historia och strävar efter att hitta och aktivera egna inre resurser. Behandlare som använder klinisk hypnos upplever ofta att arbetet är mindre tungt, mer kreativt och lustfyllt.

Kreativa och icke verbala uttrycksformer samt gestaltande metoder med andning och kroppsfokus används. Fallbeskrivningar och metodövningar anpassas efter deltagarnas kliniska erfarenhet och aktuella tjänstgöring. Fokusering och bearbetning ligger på en symbolisk och emotionell nivå.

Huvuddelen av utbildningen är upplevelsebaserad och syftar till att deltagarna ska kunna tillgodogöra sig gedigna metoder för det egna kliniska arbetet.

Exempel på kursinnehåll:

 • Hypnosens historia och framväxt.

 • Vad är hypnos och förändrade medvetandetillstånd?

 • Hur förstå klinisk hypnos utifrån modern neurovetenskap.

 • Teorier om förändrade medvetandetillstånd (FMT).

 • Metoder för att lugna och reglera spänning och stress.

 • Trans och självhypnos för resursinstallationer och återhämtning, självhypnos
    i förhållande till vakna traumainducerade transtillstånd och dissociation.

 • Olika sätt att inducera, fördjupa och avsluta trans.

 • Ordens betydelse, användning av metaforer.

 • Ideomotorisk respons.

 • Shorr-övningar.

 • Transtillstånd i kreativt gestaltande metoder i behandlingsarbete.

 • Orientering om användandet av hypnos i psykoterapi, t ex ego-state arbete.

 • Fallbeskrivningar ges från medicin, psykoterapi, odontologi och motiverande
    hälsoarbete. Problemområden kan vara depression och ångesttillstånd, fobier,
    oro, och andra former av psykisk och fysisk smärta.

TIDER

Kurstider hösten 2023, tre helger fredag till och med söndag

8–10 sept fredag 13.00-17.30, lördag 9.00-17.00 och söndag 9.00-15.30

20–22 oktober fredag 13.00-17.30, lördag 9.00-17.00 och söndag 9.00-15.30

17–19 november fredag 13.00-17.30, lördag 9.00-17.00 och söndag 9.00-15.30

Med väl tilltagen tid för lunch, te/kafferaster.
Restauranger finns i närheten och i Vallentinhuset finns kök att tillgå under kursen.

Plats: Vallentinhuset, Sabbatsbergsvägen 8, Stockholm

Kursavgift: 22 500 kr plus moms. Delbetalning är möjlig.

Kursansvariga: Helène Trolin och Per Isaksson

Upplysningar och information om grundutbildningen

Helène Trolin info@trolinpsykoterapi.se 070-658 11 06

Per Isaksson perisaksson@aftpsykoterapi.se 076-046 05 72

 

Anmälan till kursen senast 31 juli 2023

Anmälan per e-post till perisaksson@aftpsykoterapi.se

Styrk din legitimation eller relevant examen, uppge arbetsplats samt arbetsgivare, din privata telefon, e-postadress samt postadress. Besked om antagning meddelas fortlöpande.

Vid färre anmälningar än 6 personer behöver kursstarten skjutas fram.

Lärare och föreläsare

Eva Eriksson-Block, leg psykolog, hypnosterapeut, cert EMDR-terapeut med bred och lång erfarenhet av arbete med ungdomar, trauma samt även sexuella dysfunktioner. Medförfattare i Vad har du varit med om: PTSD och dissociation hos barn och unga. Förekomst, diagnostik och behandling (Gerge, red. 2013) och Hälsofrämjande kommunikation i vård och omsorg (Gerge, red. 2013).

Per Isaksson, socionom, leg kurator, cert hypnosterapeut och leg psykoterapeut. Per har arbetat som socionom och kurator inom flyktingmottagning, socialtjänst, öppenvårdspsykiatri, kris- och traumamottagning, primärvård och habilitering. Per arbetar nu enbart med psykoterapi på egen mottagning i Stockholm. För mer information se www.aftpsykoterapi.se

Christina Lillieroth, leg psykolog, spec i klinisk psykologi, leg psykoterapeut och handledare och lärare i psykoterapi. Christina är även hypnospsykoterapeut och driver sedan knappt 20 år en privat psykoterapipraktik på Södermalm i Stockholm. Medförfattare i Hälsofrämjande kommunikation i vård och omsorg (Gerge, red., 2013).

Gunnar Rosén, PhD, leg psykolog, spec i klinisk psykologi. Gunnar är en erfaren hypnosterapeut med stor erfarenhet av behandling av smärtproblematik. Gunnars avhandling The phantom limb pain – models for understanding and treatment kom 2002. Dessutom har Gunnar bl a skrivit Gruppebehandling av pasienter med kroniske smerter. Tidsskrift for norsk lægeforening, (1990) 110: 3602-3604 och Different Brain Areas Activated during imagery of Painful and Non-painful “Fingermovements” in a subject with an amputated arm. Neurocase, (2001)7, samt är redaktör till Klinisk hypnos vid smärtbehandling: metod och evidens, (tillsammans med A. Gerge, Insidan 2011).

Gabriella Rudstam, PhD-student, fil mag i musikpsykoterapi, leg psykoterapeut, hypnos-, uttryckande konst- och musikterapeut, cert EMDR-terapeut, fellow of BMGIM (The Bonny Method of Guided Imagery and Music), handledare och lärare i psykoterapi med specialisering i konstnärlig metodik. Gabriella arbetar med extrem traumatisering samt handleder på arbete med komplex traumatisering och kreativt gestaltande terapiformer bland annat på Musikhögskolans musikterapeututbildning. Hon är även medförfatttare till Kreativt gestaltande psykoterapi (Gerge 2010).

Heléne Trolin, fil mag, leg. psykoterapeut, barn och ungdom och cert. hypnosterapeut samt utbildad i EMDR, AEDP och samspelsmetoden, Marte Meo. Heléne har lång erfarenhet av att möta barn,ungdomar och familjer och att arbeta med behandling för våldsutövare. Hon driver sedan sex år en psykoterapimottagning i Uppsala.

Ann Wilkens, fil kand, leg psykoterapeut och cert. hypnosterapeut. Ann har lång erfarenhet av arbete med patienter med komplex traumatisering och dissociation. Hon har särskilt arbetat med sexuell traumatisering, våld i nära relationer samt anknytningstrauma och handleder och föreläser också inom dessa områden.

 

KURSLITTERATUR att välja från

Barabasz, A.F., Olness, K., Boland, R. & Kahn, S. (2010). Medical Hypnosis Primer: Clinical and Research Evidence. New York: Routledge.

Barabasz, A.F. & Watkins, J.G. (2005). Hypnotherapeutic techniques, (2nd ed.). New York: Brunner-Routledge.

Enqvist, B. Inbjudan till trance.

Gerge, A. (2009). Hypnos i psykoterapeutiskt arbete - ett integrativt perspektiv. Stockholm: Insidan.

Gerge, A. (2013). Hälsofrämjande kommunikation i vård och omsorg. Stockholm: Insidan.

Gerge, A. & Rosén, G. (red) (2011). Klinisk hypnos vid smärtbehandling – metod och evidens. Stockholm: Insidan.

Hammond, C. (Ed.) (1990) Handbook of hypnotic suggestions and metaphors, New York: W.W. Norton & Company.

Norrsäll, Nils (2016). Hypnos, avslappning, suggestion ur kbt-perspektiv.

 

 

SFKH, SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KLINISK HYPNOS Västra KRETsen INBJUDER TILL

GRUNDKURS i Hypnos och Imaginativa metoder

Start efter intresseanmälan

Omfattning: 64 lektionstimmar

Tid: ej fastställd

Kursort: Göteborg, plats meddelas innan kursstart

Intresseanmälan skickas till: Lill Molén, ordf, lill@molen.org

   

KURSBESKRIVNING

SFKH har hållit utbildningar i hypnos för legitimerade vårdgivare sedan 40 år.

SFKH ingår i European Society of Hypnosis och International Society of Hypnosis, och är associerad till Ego State Therapy International; akademiska föreningar för statligt registrerade (legitimerade) behandlare.

SFKH organiserar endast kurser för personer i vårdyrken med legitimation från Socialstyrelsen. Kursen är ackrediterad som specialistkurs, av Sveriges Psykologförbund.

Hypnos har stark evidens för behandling av smärta, depression, stressrelaterade spänningstillstånd och även somatiska sjukdomar. Man lägger fokus på det som gagnar den unika patienten; orsakssammanhang, självkännedom, hantering av aktuella symptom och livssituation, stress- och ångesthantering samt prevention, mm.

Utbildningen ger kunskap om hypnosens rötter och utveckling samt moderna tillämpning inom ramen för psykodynamisk, kognitiv, beteendeterapeutisk och existentiell psykologi,

kunskap om evidens för hypnos i psykosomatik-, trauma-, smärt-, ångest- och depressionsbehandling, kunskap om hur hypnos och imaginativa metoder kan tillämpas i det egna kliniska arbetet,

kunskap om hur vårdpersonal arbetar med förändrade medvetandetillstånd och imaginativa metoder utifrån olika kompetensområden och i team,

grundkunskap om analytiska, utforskande, symptomlindrande och jagstärkande hypnosinterventioner,

kännedom om aktuella förklaringsmodeller om hypnosens effekter utifrån neurovetenskap, affekt- och inlärningspsykologi samt relationell psykologi.

Kursinnehåll i 64 lt lärarledda seminarier

Hypnosens teoretiska och kliniska rötter, utveckling till modern behandlingsform med förankring i neurologisk, psykodynamisk, kognitiv, relationell och utvecklings-psykologisk teori. Definition hypnos och förändrade medvetandetillstånd. Hypnos för att lugna och reglera spänning, oro och stress. Trance och självhypnos som jag-stärkande och läkande, bearbetande och omstrukturerande. Specifika hypnostekniker. Kreativa och ickeverbala uttrycksformer samt gestaltande metoder med andning och kroppsfokus. Fallbeskrivningar och metodövningar anpassas efter deltagarnas kliniska erfarenhet och aktuella tjänstgöring.Fokusering och intensiv bearbetning på symbolisk och emotionell nivå. Konstruktivt användande av särskilda fenomen i behandlingsrelationen. Ramar, kontrakt och etik.

EXAMINATION

För godkänt resultat krävs 75 % närvaro. Professionellt omdöme i övningar.

Kriterier för godkänt, teori: Godkänd individuell hemuppgift.

Examination i klinisk tillämpning: Individuell tillämpning av hypnos med kurskamrat som ”patient” och lärare som observatör, med feedback och lärandediskussion. Kriterier för godkänt, praktik: Visad lyhördhet i övningar, för ”patientens” inre tillstånd och visad balans mellan en inlyssnande hållning och aktiva hypnosinterventioner. Deltagarna förväntas inte ha kompetens att använda hypnos efter kursen, men kommer att uppmuntras att praktisera klinisk hypnos under handledning innan och under fortsättningskursen.

Litteraturlista för individuella val

Barabasz, A. & Watkins, J. (2005 2nd.ed) Hypnotherapeutic Techniques 2E. Sussex/ New York: Brunner-Routledge. www.brunner-routledge.co.uk

Brown & Fromm (1986) Hypnotherapy and Hypnoanalysis. London: Earlbaum. 327 s.

Carolusson, S. Hypnos och överföring i behandling av depression. Insikten, 2003, 1, 36-43.

Enqvist, Björn: Inbjudan till trance.

Gerge, A. (2009) Hypnos i psykoterapeutiskt arbete. Ett integrativt perspektiv. Sthlm: Insidan.

Gerge, A. (2013) Hälsofrämjande kommunikation i vård och omsorg. Sthlm: Insidan.

Hammond, C. (editor) (1990) Handbook of Hypnotic Suggestions and Metaphors. W.W. Norton & Co. (Finns på amazon.com och adlibris.com)

Hunter, M.E. (2007) Healing Scripts. Using hypnosis to treat trauma and stress. Carmarthen, Wales: Crownhouse Publ. (Utdrag spec. barn/ungdom.)

Wormnes, B, Hillestad, P & Wikström, P-O. (1992) Hypnos i teori, metodik och terapi. Sthlm: Natur & Kultur.

Ljudfiler för stresshantering, självhypnos, mm. Carolusson, S. Stresshantering I& II, Läkande Visualisering III, Kroppens inre lugn IV.

www.hypnosforeningen.se ”Frågor och svar”, Behandlings- och Behörighetsfrågor. International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis. ISH Code of Ethics.

LÄRARKOLLEGIUM

Susanna Carolusson, leg psykolog, leg psykoterapeut, handledar- och lärarkompetens.

Sofia Strand, leg psykolog, leg psykoterapeut, handledar- och lärarkompetens.

Lärare och Examinator specialistkursen: Stefan Fransson, leg psykolog, leg psykoterapeut, handledar- och lärarkompetens, specialist i klinisk psykologi.

Kostnad

Beräknad till 22 500 kr exkl moms.

ANSÖKAN

Behöriga att söka är Psykologer med legitimation från socialstyrelsen.

Ansökningsförfarande Skicka in din ansökan med e-post. Inkomna ansökningar beaktas så länge platser finns. Styrk din legitimation eller din högsta examen, uppge arbetsplats och arbetsgivare, personnummer samt din mejl- och postadress. Besked om antagning meddelas löpande. Antagna bekräftar och garanteras sin plats när medlemsavgiften till SFKH och kursavgiften betalats in (fakturera erhålles då ansökan inkommit).

Intresseanmälan skickas till: Lill Molén, ordf, lill@molen.org

 

 

 

 

Kontaktinformation      |      Etiska regler      |      Länkar      |      Informationsfolder